Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de febrer de 2019

05 març 2019

Convenis col·lectius

Resolució de 15 de gener de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord relatiu a les taules salarials per als anys 2018, 2019, 2020 i 2021 del Conveni col·lectiu estatal del sector d'acció i intervenció social.(BOE n. 28 d’1 de febrer)

Resolució de 15 de gener de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit nacional de la fabricació d'aliments compostos per animals.(BOE n. 30 de 4 de febrer)

Resolució de 15 de gener de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la modificació i prórroga del Conveni col·lectiu estatal de la indústria fotogràfica.(BOE n. 30 de 4 de febrer)

Resolució de 22 de gener de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu estatal del sector de fabricants de iesos, escayoles, cals i els seus prefabricats.(BOE n. 38 de 13 de febrer)

Resolució de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acoed de modificació del Conveni col·lectiu estatal del sector d'acció i intervenció social.(BOE n. 44 de 20 de febrer).

Resolució de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la Sentència i Auto d'aclaració de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem, relatius al Conveni col·lectiu estatal del sector de indústries de turrons i mazapans. (BOE n. 44 de 20 de febrer)

Resolució d'11 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acoed relatiu a les taules salarials per l'any 2019 del II Conveni col·lectiu del sector de Contact Center.(BOE n. 45 de 20 de febrer)

Resolució d'11 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acoed relatiu a les taules salarials per l'any 2019 del Conveni col·lectiu per a la fabricació de conserves vegetals.(BOE n. 45 de 20 de febrer)

Resolució d'11 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial de 2018 del Conveni Col·lectiu Nacional del cicle de comerç de paper i arts gràfiques.(BOE n. 45 de 20 de febrer).

Resolució d'11 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial per al 2019 del IV Conveni col·lectiu sectorial estatal de serveis externs auxiliars i atenció al client en empreses de serveis ferroviaris. (BOE n. 45 de 20 de febrer de 2019)

 

Normativa

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per l'exercici de 2019.(BOE núm. 29 de 2 de febrer).

Reial Decret 17/2019, de 25 de gener, per el qual es modifica el Reglament General sobre Cotització i Liquidament d'altres Drets de la Seguretat Social, aprobat per el Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre. (BOE núm. 22 de 7 de febrer).

Ordre PCI/120/2019, de 31 de gener, per la qual es convoca la concesió del distintiu «Igualtat en l'Empresa» corresponent a l'any 2018, i s'estableixen bases reguladores. (BOE núm. 36 de 11 de febrer de 2019).

Correcció d'errades de l'Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, por la qual ses desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per l'exercici 2019.(BOE núm. 38 de 13 de febrer).

Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2019.(BOE nº 39 de 14 de febrer 2019)

Llei Orgànica 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Lllei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, pes transpoar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme.(BOE nº 45 de 21 de febrer de 2019)

Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials. (BOE núm. 45 de 21 de febrer de 2019)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

ORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019 (DOGC núm. 7776, de 28.12.2018).(DOGC núm 7802 de 4 de febrer de 2019).

RESOLUCIÓ TSF/170/2019, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2018 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial (codi de conveni núm. 79000215011994).(DOGC 7805 de 7 de febrer de 2019).

RESOLUCIÓ TSF/172/2019, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors/ores disminuïts físics i/o sensorials de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2016 i 2017 (codi de conveni núm. 79001565011999). (DOGC 7805, de 7 de febrer de 2019).

RESOLUCIÓ TSF/180/2019, de 17 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006).(DOGC 7806, de 7 de febrer de 2019)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)

Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018-2019.(BOPB 22 de febrer de 2019)
Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2018-2019. (BOPB 22 de febrer de 2019)
Taules salarials per a l'any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses estibadores portuàries de la província de Barcelona.(BOPB 28 de febrer de 2019)

 

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOPLL)

Acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu del sector del comerç en general de les comarques de Lleida (BOPLL núm. 34 de 18 de febrer)

 

Més informació:                                                          

Departament Jurídic

Gemma Soro

Telèfon: 934964500

Correu electrònic: gsoro@pimec.org