Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d'abril de 2020

30 abril 2020
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
 

BOE

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària. https://boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf

Correcció d'errors del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf

Ordre HAC/329/2020, de 6 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2019 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals. https://boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4378.pdf

Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d'ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, fixades en la Resolució de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social; i en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny. https://boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf

Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf

Resolució de 9 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf

Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf

Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf

Resolució de 9 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf

Resolució de 9 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf

Resolució de 9 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf

Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554

Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 21 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen imports màxims de venda al públic en aplicació del que preveu l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf

Resolució de 22 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària. https://boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf

Resolució de 24 d'abril de 2020, de la Secretaria General de Sanitat, per la qual es modifica l'Annex de l'Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris. https://boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf

Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril, per la qual es desenvolupa l'article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf

Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia. https://boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf

 

DOGC

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19 (ref. BDNS 501.916). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf

Ordre SND/323/2020, de 5 d'abril, per la qual es deixen sense efectes les restriccions previstes en l'Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'acorda restringir la sortida de les persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel COVID-19 i altres de complementàries. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf

RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement (ref. BDNS 502.392). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791802.pdf

ACORD GOV/57/2020, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'estratègia d'actuació, davant les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, a fi de contenir la pandèmia generada pel COVID -19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110/1791922.pdf

ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792089.pdf

RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19 (ref. BDNS 502.684) . https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792091.pdf

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 2019.12.20). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8116/1792255.pdf

ORDRE TSF/43/2020, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. https: //portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792490.pdf

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792910.pdf

LLEI 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793094.pdf

DECRET 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793104.pdf

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.