Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de desembre de 2019

08 gener 2020
Ara, pots consultar cada document fent clic a cada enllaç!

Convenis col·lectius (BOE)

Resolució de 26 de novembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives. (BOE núm. 292 de 5 desembre de 2019). Consulta aquí.

Resolució d'11 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis de sector del metall (CEM). (BOE núm. 304 de 19 de desembre de al 2019). Consulta aquí.

Resolució de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre control horari i registre de la jornada del XII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil. (BOE núm. 305 de 20 de desembre de 2019). Consulta aquí.

Resolució d'11 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la Societat General d'Autors i Editors (BOE núm. 305 de 20 de desembre de 2019). Consulta aquí.

 

Normativa (BOE)

Resolució de 28 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el règim d'aplicació de les prestacions complementàries de l'article 96.1 b), del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. (BOE núm 299 de 13 de desembre de 2019). Consulta aquí.

 

Convenis col·lectius (DOGC)

RESOLUCIÓ TSF/3343/2019, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l'Aigua de Catalunya (codi de conveni núm. 79100125012014). Consulta aquí.

 

Normativa (DOGC)

DICTAMEN 5/2019, de 23 de juliol, sobre el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació. (DOGC 13/12/2019). Consulta aquí.

ORDRE TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. (DOGC 8028 de 20 de desembre de 2020). Consulta aquí.

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona relatiu al calendari laboral per a l'any 2020. (BOPB de 4 de desembre de 2019). Consulta aquí.

Taules salarials per a l'any 2020 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona.(BOPB de 4 de desembre de 2019). Consulta aquí.

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç d’òptica al detall de la província de Barcelona per als anys 2019 -2020 (codi de conveni núm. 08005835011994). Consulta aquí.

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona per als anys 2016 -2022 (codi de conveni núm. 08000712011993). Consulta aquí.

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària del calendari laboral per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona (codi de conveni núm. 43000145011994). Consulta aquí.

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPLL)

Acord de la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació del calendari laboral per a l’any 2020 (BOPLL núm. 236 de 9 desembre de 2019). Consulta aquí.

 

Més informació:         

DEPARTAMENT JURÍDIC

Gemma Soro

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: gsoro@pimec.org