Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de desembre de 2022

27 gener 2023
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

CONVENIS BOE

Resolució de 22 de novembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la modificació del IV Conveni col·lectiu estatal de reforma juvenil i protecció de menors. https://boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20526.pdf

Resolució de 27 de novembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu sectorial estatal de marques de restauració moderna. https://boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20784.pdf

Resolució de 27 de novembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XVII Conveni col·lectiu de l'Organització Nacional de Cecs i el seu personal. https://boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20786.pdf

Resolució de 10 de novembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de restauració col·lectiva. https://boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21174.pdf

Resolució de 30 de novembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat per al període 2023-2026. https://boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21175.pdf

Resolució de 13 de desembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a les indústries de torrons i massapans. https://boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23014.pdf

Resolució de 15 de desembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per als establiments financers de crèdit. https://boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23016.pdf

Resolució de 15 de desembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XXV Conveni col·lectiu estatal d'oficines de farmàcia. https://boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23018.pdf

Ordre ISM/1302/2022, de 27 de desembre, per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2023. https://boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A -2022-23056.pdf

 

NORMATIVA BOE

Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a l'impuls de la millora de la productivitat a petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral. https://boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf

Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023. https://boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf

Reial Decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de Classes Passives i altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2023. https://boe.es/boe/ dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22694.pdf

 

NORMATIVA DOGC

RESOLUCIÓ EMT/3867/2022, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les activitats preventives que han de desenvolupar a Catalunya les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social durant l'any 2023. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8811/1941451.pdf

ORDRE EMT/273/2022, de 13 de desembre, per la qual es garanteix el servei essencial de neteja que presten les empreses que efectuen el servei de neteja d'edificis i locals a Catalunya.https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8813/1942374.pdf

ORDRE EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1944197.pdf

 

BUTLLETI OFICIAL PROVINCIA DE TARRAGONA

Resolució de 18 de novembre de 2022, de l’Acord parcial de modificació del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la Província de Tarragona (codi de conveni núm. 43000145011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20221213&anyp=2022&num=10776&v=i

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques, de la província de Tarragona, per als anys 2022-2025 (codi de conveni núm. 43000405011993). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20221213&anyp=2022&num=10790&v=i

RESOLUCIÓ d’ 1 de desembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials de l’any 2021, del Conveni col·lectiu de treball del Sector de fleques i forns de pa de la província de Tarragona, amb codi de conveni núm. 43000375011994. https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20221213&anyp=2022&num=10795&v=i

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVINCIA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ, de 30 de novembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994). https://bop.diba.cat/anunci/3354251/acord-de-la-comissio-paritaria-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-la-construccio-i-obres-publiques-de-la-provincia-de-barcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

RESOLUCIÓ, de 30 de novembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994). https://bop.diba.cat/anunci/3354251/acord-de-la-comissio-paritaria-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-la-construccio-i-obres-publiques-de-la-provincia-de-barcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Acord de la Comissió Paritària del conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l'any 2023. https://bop.diba.cat/anunci/3361255/acord-de-la-comissio-paritaria-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-magatzemistes-de-la-fusta-de-la-provincia-de-barcelona-relatiu-al-calendari-laboral-per-a-l-any-2023-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVINCIA DE LLEIDA

Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació del calendari laboral per a l’any 2023. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2022_245_10457

Taules salarials per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2022_245_10472

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.