Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de setembre de 2022

30 setembre 2022
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

Convenis BOE

Resolució de 2 de setembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu nacional taurí. https://boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15146.pdf

Resolució de 12 de setembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de borses i mercats espanyols. https://boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15513.pdf

Resolució de 12 de setembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per al comerç de distribuïdors d'especialitats i productes farmacèutics. https://boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15514.pdf

 

Normativa BOE

Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar. https://boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf

Correcció d'errades de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. https://boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15169.pdf

Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència). https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf

Resolució de 23 de setembre de 2022, de la Secretaria General del Fons de Garantia Salarial, O.A., per la qual es modifica la d'11 de desembre de 2018, per la qual s'aprova el model de certificació de crèdits laborals inclosos a la llista de creditors del procediment concursal, que s'ha d'acompanyar amb la sol·licitud de prestacions de garantia salarial regulades a l'article 33 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. https://boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15746.pdf

 

Normativa DOGC

RESOLUCIÓ EMT/2780/2022, de 15 de setembre, per la qual es deixa sense efectes la Resolució EMT/2659/2022, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006) (DOGC núm. 8750, de 12.9.2022). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=937884

 

Convenis DOGC

RESOLUCIÓ EMT/2659/2022, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=937208

RESOLUCIÓ EMT/2764/2022, de 13 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/res de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) (codi de conveni núm. 79001955012002). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=937964

 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de l’oli i els seus derivats de la província de Barcelona, relatiu a la revisió salarial per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 08002535011993). https://bop.diba.cat/anunci/3308114/acord-de-la-comissio-paritaria-del-conveni-col-lectiu-de-treball-de-les-industries-de-l-oli-i-els-seus-derivats-de-la-provincia-de-barcelona-relatiu-a-la-revisio-salarial-per-a-l-any-2021-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball


RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de pròrroga per al 2023 i increments salarials per als anys 2022 i 2023 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001695011994). https://bop.diba.cat/anunci/3308295/acord-de-la-comissio-negociadora-de-prorroga-per-al-2023-i-increments-salarials-per-als-anys-2022-i-2023-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-d-exhibicio-cinematografica-de-la-provincia-de-barcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

 

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç del metall, de la província de Tarragona, per als anys 2021-2022 (codi de conveni núm. 43000105011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220908&anyp=2022&num=7761&v=i

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.