Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’octubre de 2021

29 octubre 2021
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

NORMATIVA BOE

Llei 14/2021, d'11 d'octubre, per la qual es modifica el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019. https://boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdf

Correcció d'errades del Reial decret llei 18/2021, del 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. https://boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16583.pdf

Resolució de 14 d'octubre de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. https://boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17045.pdf

Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2022. https://boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/ BOE-A-2021-17113.pdf

Reial Decret 903/2021, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, un cop reformada per Llei Orgànica 2/2009, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril. https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdf

Reial decret llei 21/2021, de 26 d'octubre, pel qual es prorroguen les mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. https://boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf

 

CONVENIS BOE

Resolució de 22 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la Sentència de l'Audiència Nacional relativa al Conveni col·lectiu d'àmbit estatal del sector de Contact Center. https://boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-A-2021-16130.pdf

Resolució de 22 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el IX Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada. https://boe.es/boe/dias/2021/10/28/pdfs/BOE-A-2021-17560.pdf

 

NORMATIVA DOGC

RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8528/1875597.pdf

DICTAMEN 6/2020, de 30 de juliol, sobre el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8519/1873708.pdf

ORDRE EMT/191/2021, de 7 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8522/1874424.pdf

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=912268

 

CONVENIS DOGC

Resolució de 4 d’octubre de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona per als anys 2021-2022 (codi de conveni núm. 17000305011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/197/202119708434.pdf

RESOLUCIÓ EMT/3173/2021, de 14 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de les taules salarials per a l’any 2021 del Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya, sostingut totalment o parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8533/1876545.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE LLEIDA

Acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_208_8299

 

Per a més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.