Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de setembre de 2021

05 octubre 2021
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

NORMATIVA BOE

Llei 12/2021, de 28 de setembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l'àmbit de plataformes digitals. https://boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf

Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. https://boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf

Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2021. https://boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021- 15770.pdf

Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació. https://boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15771.pdf

 

CONVENIS BOE

Resolució de 19 d'agost de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per a les empreses del comerç de flors i plantes. https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14509.pdf

Resolució de 19 d'agost de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre el dret a percebre un diferencial salarial en favor dels treballadors que prestin serveis en la categoria d'Educador Infantil afectats pel XII Conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil. https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14508.pdf

Resolució de 19 d'agost de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials a partir de l'1 de setembre de 2021, de l'Annex I del XII Conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil. https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14510.pdf

Resolució de 19 d'agost de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials del XII Conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil. https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14511.pdf

Resolució de 8 de juliol de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre creació d'un complement salarial per als docents dels cicles formatius de grau superior dels centres privats de l'àmbit de la Comunitat de Madrid, derivat del que estableix el VI Conveni col·lectiu de les empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. https://boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14590.pdf

Resolució de 25 d'agost de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del Grup Importaco Fruits Secs. https://boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14592.pdf

Resolució de 30 d'agost de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per al 2021 del II Conveni col·lectiu de les entitats públiques empresarials Administrador d'Infraestructures Ferroviàries i Administrador d'Infraestructures Ferroviàries d'Alta Velocitat. https://boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14744.pdf

Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'empreses de serveis auxiliars d'informació, recepció, control d'accessos i comprovació d'instal·lacions. https://boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15124.pdf

Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el II Conveni col·lectiu de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. https://boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15126.pdf

Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'actualització de les taules salarials corresponents al 2021 de les províncies de Castelló i València del Conveni col·lectiu general de sector de la construcció. https://boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15336.pdf

Resolució de 15 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per al sector de majoristes i importadors de productes químics industrials i de drogueria, perfumeria i annexos. https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15663.pdf

Resolució de 16 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la pròrroga d'ultraactivitat del IV Conveni col·lectiu sectorial estatal de serveis externs auxiliars i atenció al client en empreses de serveis ferroviaris. https://boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15847.pdf

 

NORMATIVA DOGC

RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8494/1869077.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8499/1869873.pdf

RESOLUCIÓ SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8504/1870614.pdf

 

CONVENI DOGC

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/1396/2020, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni núm. 79100215012020) (DOGC núm. 8159, de 22.6.2020). RESOLUCIÓ EMT/2788/2021, de 6 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya, relatiu al treball a distància (codi de conveni núm. 79100215012020). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8505/1870791.pdf

RESOLUCIÓ EMT/2822/2021, de 9 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual (codi de conveni núm. 79001195011996). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910440

RESOLUCIÓ EMT/2856/2021, de 29 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a la indústria metal·logràfica de Catalunya (codi de conveni núm. 79000285011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8512/1872132.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona per als anys 2021 i 2022 (codi de conveni núm. 08000745011994). https://bop.diba.cat/anunci/3120089/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-comerc-de-materials-de-construccio-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2021-i-2022-departament-de-treball-afers-socials-i-families

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.