Comunicació de dades per part de persones autònomes que figurin en alta en el règim especial de treballadors autònoms

13 juliol 2023

Si has rebut un correu electrònic de la Seguretat Social respecte al requeriment de dades de persones vinculades a empreses, és en virtut del RD 504/2022, de 27 de juny, el qual modifica el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social. Les persones treballadores que, a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret (02/01/2023), figurin en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, hauran de verificar i comunicar per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades que s’hagin modificat. El termini per fer aquest tràmit finalitzarà el pròxim 31 d'octubre de 2023.

 

QUINES DADES CAL PROPORCIONAR?

 

1r Raó social, data de constitució, inscripció en el registre mercantil i número d'identificació fiscal de l'empresa vinculada.

2n Identificació de les persones vinculades a l'empresa i càrrec de conseller o administrador o prestació d'altres serveis per a la societat, a què es refereix l'article 305.2.b).

3r Percentatge de participació en el capital social.

4t Nom i cognoms i número del Document Nacional d'Identitat o equivalent dels familiars amb els quals convisqui el treballador o treballadora autònom.

5è Número d'identificació fiscal del client del qual depenguin econòmicament els treballadors autònoms.

6è Col·legi professional al qual hagin de pertànyer els treballadors autònoms.

7è Número d'identificació fiscal de l'empresa o empreses per a les quals es prestin les activitats complementàries privades.

8è Nom i cognoms i número del Document Nacional d’Identitat o equivalent del treballador o treballadora autònom en l'activitat econòmica o professional del qual treballin els familiars a què es refereix l'article 305.2.k) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

9è Declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador o treballadora autònom prevegi obtenir durant l'any natural en què es produeixi l'alta per a la seva activitat econòmica o professional, de manera directa i/o per la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui.

 

COM S'HA DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓ?

Tal com indica la Seguretat Social, amb la finalitat d'incorporar les dades a la base de dades de la TGSS, les persones treballadores autònomes hauran d'utilitzar els següents canals:

  1. La informació de les societats i comunitats de béns de les quals forma part el treballador/a autònom es facilitarà mitjançant el servei de la SEDESS "Empresari Col·lectiu. Identificació d'Empresa. Assignació de CCC inicial", que, tal com es va informar en el Butlletí Notícies RED 01/2023, permet el registre de l'empresa i de persones vinculades en les noves bases de dades del FGA (BBDD Empresa i persones vinculades), així com, en la seva última funció, la possibilitat d'assignar o NO un CCC inicial per a aquesta empresa. Així mateix, s’ha habilitat l’opció exclusiva d’empresari col·lectiu. Assignació de Codi Compte de Cotització, per a aquells registres d’empreses en els quals prèviament ja s’hagi emplenat la base de dades d’empresa i persones vinculades. Per a ambdues opcions cal que l’accés es realitzi amb el certificat digital que identifiqui l’empresa col·lectiva.
  1. En el cas que el treballador/a autònom formi part de dues o més persones jurídiques col·lectives, s'hauran de comunicar a la TGSS tantes activitats diferents com persones jurídiques de les quals formi part, sempre que aquesta circumstància determini la seva alta en RETA. Aquesta informació s'incorporarà a través del servei "Comunicar nova activitat" del portal de la TGSS -IMPORTASS-.

 

Adjuntem manual d'instruccions facilitades per l'administració de la Seguretat Social.

 

Més informació: Senwei Zhou szhou@pimec.org

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.