La Comissió Europea consulta sobre la definició de pime

20 febrer 2018
La Comissió Europea ha llençat una consulta pública sobre la definició europea de pime, que poden respondre tant els gremis i associacions empresarials com les empreses individuals.

L’objectiu de la consulta és rebre les opinions dels empresaris sobre la necessitat i idoneïtat d’actualitzar o modificar la definició actualment vigent de petita i mitjana empresa a Europa, fruit de la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig del 2003 (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_es).  

La definició europea de pime que regeix actualment considera com a petita i mitjana empresa aquella amb menys de 250 treballadors a temps complet (o equivalents) i que, a més, compleixi algun dels següents paràmetres financers:

  • Una facturació anual de menys de 50 milions €, o bé
  • Uns actius totals de menys de 43 milions €

Des d’alguns sectors s’ha reclamat una revisió d’aquesta definició per posar-la al dia, o bé adaptar-la a les diferents realitats sectorials o nacionals. La patronal europea de pimes UEAPME, de la qual PIMEC ostenta la vicepresidència, ja ha debatut aquesta qüestió durant el 2017 a petició de les institucions europees i s’ha redactat i publicat un posicionament: http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_postion_on_SME_definition.pdf

UEAPME considera que la definició actual no requereix revisió a l’alça per admetre més empreses com a pimes, atès que ja cobreix el 99% de les empreses i modificar-la implicaria diluir les ajudes i programes especials per a pimes, que ja no són especialment generosos.

UEAPME tampoc no creu que aquesta definició de pime impedeixi créixer a les empreses, ja que la mateixa Recomanació de la UE permet mantenir la consideració de pime fins a dos anys després de començar a incomplir-ne els requisits.

En canvi, UEAPME pensa que caldria aclarir i actualitzar la interpretació que es fa de la Recomanació, sobretot arran de dues sentències exemplars del 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), relatives al concepte d’empresa “vinculada”. 

En aquest sentit, convindria revisar la Guia d’Aplicació que la Comissió Europa ha publicat sobre la Recomanació: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/es/renditions/native

Igualment, UEAPME sí que considera necessari que les polítiques i programes de la UE s’adaptin als nous temps, amb un especial èmfasi en la categoria de microempreses i autònoms, que han proliferat arran de la crisi i amb les noves tecnologies. 

PIMEC ha afegit a l’anàlisi d’aquesta qüestió la imperiosa necessitat que els Estats membres apliquin de manera efectiva i uniforme la definició europea de pime. A la jurisdicció espanyola conviuen diferents definicions de pime, que solen ser més restrictives quan es tracta de pagar impostos i més àmplies quan es tracta de rebre subvencions. Així, per exemple, una empresa de reduïda dimensió és, a efectes de l’impost de societats, la que factura fins a 10 milions € i fins a 6 milions € en el cas de l’IVA, enfront dels 50 milions que estableix la Recomanació de la UE.

 

Per als interessats a respondre la consulta de la Comissió Europea sobre la definició de pime, podeu consultar el qüestionari fent clic aquí (en castellà) i aquí (en anglès).

 

PIMEC a Europa

PIMEC és membre fundador, i actualment ocupa la vicepresidència, de la patronal europea de pimes UEAPME (www.ueapme.org), de la qual formen part 67 organitzacions de pimes de 34 països en representació de 12 milions d’empreses i 55 milions de treballadors.

PIMEC també compta amb una Delegació Permanent a Brussel·les, encarregada de defensar directament els interessos de les pimes catalanes i andorranes davant les institucions europees, així com amb una Oficina de Projectes Europeus (OPE) que identifica projectes de cooperació internacional finançats amb programes europeus.

europa@pimec.org