Com realitzar el còmput de la plantilla laboral efectes de determinar la representació de les persones treballadores?

27 gener 2023

El passat 15 de novembre de 2022, mitjançant la sentència 904/2022, el Tribunal Suprem va esclarir que la base del càlcul per al còmput de les persones treballadores per tal de poder determinar el nombre de persones representants d’aquestes ha de ser considerada de forma global, tenint en compte els dies treballats durant l’any anterior a la convocatòria d’eleccions de totes les persones treballadores, tant si mantenen el seu contracte vigent com si no.

El sindicat Comissions Obreres va presentar davant la Direcció General de Treball (DGT) un preavís conforme se celebrarien eleccions sindicals en un dels centres de treball d’una empresa del sector del comerç tèxtil.  En constituir-se la mesa electoral, es va decidir que el nombre de representants a escollir seria de 9, tenint en compte el cens laboral que havia facilitat l’empresa (que era de 79 persones treballadores amb contracte indefinit o temporal de més d’un any de duració), i un altre cens de persones treballadores temporals per un termini igual o inferior a un any (que era de 173 persones).

No conforme amb la constitució de la mesa electoral, la representació del sindicat ELA va interposar una reclamació prèvia davant la mesa, sol·licitant que es modifiqués l’acta de constitució i s’establís que corresponia l’elecció d’un Comitè de 5 membres, ja que entenia que, per determinar el nombre de representants a escollir, s'havien de tenir en compte les 79 persones treballadores amb contracte indefinit o temporals superiors a un any, i tan sols 2 persones treballadores amb contractes temporals iguals o inferiors a un any (ja que eren les que es trobaven en situació d’alta a la data de constitució de la mesa electoral).

En aquest sentit, el Tribunal Suprem ha deixat clar quin és el criteri que s’ha de seguir per al còmput de les jornades treballades per les persones treballadores temporals durant l’any anterior a la convocatòria d’eleccions a l'efecte de poder establir el nombre de representats a escollir. S’ha d’atendre al que es disposa a la lletra b) de l’apartat segon de l’art. 72 ET, que estableix que “els contractes per terme fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període d’un any anterior a la convocatòria de l’elecció”, afegint que “cada dos-cents dies o fracció es computarà com un treballador més.

I, a diferència de la sentència d’instància que establia que tan sols s’han de computar les jornades de les persones treballadores temporals amb contracte en vigor a la data del preavís de la convocatòria d’eleccions, el Suprem ha esclarit que la disposició de l'ET tan sols té sentit i adquireix complet significat si en el còmput de dies treballats en el període d’un any anterior a la convocatòria d’elecció es té en compte a totes les persones treballadores que es trobin o s’haguessin trobat vinculades a l’empresa en aquest període.

Amb tot, la data determinant que s’ha de tenir en compte és la de la convocatòria de les eleccions i s’han de computar les jornades treballades l’any anterior, respecte del volum global del treball i, per tant, han de considerar-se totes les persones treballadores, independentment que a la data de les eleccions hagués finalitzat el seu contracte temporal. Aquesta interpretació és també coherent amb el que disposa la normativa europea.

 

Més informació: mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.