Codi de bones pràctiques en la promoció i execució d’obres de construcció

05 febrer 2019

El Codi de bones pràctiques en la promoció i l'execució d'obres de construcció és una guia que consta de 24 punts que parlen de condicions i riscos laborals, contractació de treballadors i treballadores, funcions i obligacions de les empreses (promotora i contractades), etc. Aquest codi indica els punts claus, bàsics i essencials en la promoció i execució d'obres per tal de garantir la seguretat de totes les persones treballadores, millorar i garantir la informació, i altres condicions i requisits fonamentals per complir amb la normativa vigent en els diferents tipus de construccions. 

1. L’empresa promotora ha de vetllar perquè el projecte integri la prevenció de riscos laborals tant a la fase d’execució d’obra, com de manteniment, d’explotació i de reparació. També ha de vetllar perquè el projecte descrigui els procediments específics que es duran a terme en la fase d’execució d’obra.
 
2.El coordinador o coordinadora de seguretat i salut durant l’execució de l’obra l’ha de designar directament l’empresa promotora. No pot tenir cap vinculació amb les empreses que executin l’obra ni pot realitzar tasques que corresponguin a aquestes empreses. 
 
3. El o la projectista ha d’incloure al pressupost els costos en matèria de prevenció de riscos laborals, fins i tot en aquells supòsits en què només sigui preceptiu un estudi bàsic de seguretat i salut, i ha de respectar les condicions laborals dels convenis aplicables.
 
4. L’empresa promotora, en la contractació d’obres, ha de tenir en compte els costos reals d’execució, tant els materials com els mínims legals salarials, i ha de descartar qualsevol oferta que no els respecti. També ha de valorar, en cas de treballs d’especial complexitat o perillositat, l’experiència prèvia de les empreses contractistes.
 
5. L’empresa promotora, en cas que concorrin a l’obra més d’una empresa contractista o treballadors autònoms, ha de definir amb claredat i precisió les funcions i obligacions de cadascú.
 
6. L’empresa contractista ha de redactar i implementar el pla de seguretat i salut específic per a l’obra que s’ha d’executar, i l’ha de revisar i reimplementar, amb l’aprovació prèvia del  coordinador o coordinadora, sempre que es produeixin circumstàncies que comportin una modificació dels riscos.

7. L’empresa contractista, en el cas d’obres sense projecte en què no existeixi pla o estudi bàsic de seguretat i salut, ha de fer una avaluació de riscos específica, corresponent als treballs que executarà a l’obra, que ha de ser revisada pel coordinador o coordinadora de seguretat i salut o, si no n’hi ha, per la direcció facultativa.

8. L’empresa contractista ha de promoure la cooperació de tots els agents en matèria de prevenció de riscos laborals: coordinador, responsables de prevenció de les empreses subcontractistes i delegats de prevenció elegits per les persones treballadores.

9. L’empresa contractista ha de sol·licitar a cada empresa subcontractista l’avaluació de riscos, en què s’han d’incloure els riscos específics del sector i les característiques pròpies de l’activitat desenvolupada.
 
10. L’empresa contractista ha de vetllar perquè les empreses subcontractistes del sector respectin certs mínims d’estabilitat contractual i de garantia retributiva salarial del seu personal (30% de contractació indefinida a cada empresa i retribucions salarials per transferència bancària o xec nominatiu).

11. La direcció facultativa, en funció de la corresponent relació valorada de les partides executades, ha d’incloure a les certificacions d’obra l’import corresponent a la partida de seguretat i salut, de conformitat amb el coordinador de seguretat i salut en cas que n’hi hagi.
 
12. L’empresa contractista ha de designar tants treballadors i treballadores amb funcions de recursos preventius com siguin necessaris perquè puguin estar presents quan s’executin les activitats per a les quals se’ls ha designat.
 
13. Les empreses han de destinar a l’execució de les obres contractades els recursos personals necessaris (incloent-hi caps d’equip i encarregats) per a una correcta execució, i els han de destinar exclusivament a l’execució dels treballs contractats.
 
14. L’empresa contractista ha de mantenir permanentment actualitzat i complet el seu llibre de subcontractació.

15. El o la cap d’una obra i qualsevol dels encarregats, quan donin una ordre de treball, han d’acompanyar-la sempre de la corresponent indicació relativa a la seva execució en condicions de seguretat i salut.
 
16. L’empresa contractista ha de planificar el desenvolupament de les feines i la contractació de personal de manera que es respectin la duració de les seves jornades de treball i els períodes de descans i que la realització d’hores extraordinàries sigui excepcional.
 
17. Les empreses han de garantir la informació i formació necessària i adequada dels treballadors i treballadores en matèria de prevenció de riscos laborals, i han de parar especial atenció a la relativa a riscos concurrents amb altres empreses de l’obra.
 
18. Els treballadors i treballadores poden escollir, per majoria, qui d’ells exercirà les competències de delegat o delegada de prevenció, sempre que a la seva empresa no hi hagi representant legal de les persones treballadores i que el conveni col·lectiu estableixi aquesta possibilitat.
 
19. Els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals o, si no n’hi ha, els representants dels treballadors, amb el personal que desenvolupi activitats en matèria de seguretat al centre de treball, han de participar activament en aquelles reunions de coordinació que tractin aspectes que repercuteixin en la seguretat i salut derivada de la concurrència d’altres empreses.
 
20. Cada treballador i treballadora, en cas de risc greu o imminent, pot, a l’empara del que estableix la llei, interrompre la seva activitat i abandonar el seu lloc de treball, i ha d’informar immediatament l’empresa i l’autoritat laboral
 
21. Els treballadors i treballadores de les empreses contractistes i subcontractistes, quan no disposin de representació legal, podran consultar els representants dels treballadors de l’empresa principal aquelles qüestions que se suscitin en la seva activitat mentre comparteixin el mateix centre de treball. 
 
22. Les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació del conveni col·lectiu general del sector de la construcció han d’aplicar al seu personal el conveni corresponent a la província del lloc on estiguin prestant servei, amb independència del lloc de la contractació.
 
23. L’Administració, donada la particular concentració de riscos laborals a les activitats pròpies del sector de la construcció, ha de dotar-se dels recursos personals i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions als centres de treball d’aquest sector.
 
24. Totes les persones implicades en l’execució d’una obra de construcció han d’ocupar el seu lloc de treball en condicions òptimes, i han de col·laborar, per tant, amb la disminució dels possibles riscos per a la seguretat i salut de tothom.