Codi de bones pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament amb avalat ICO covid segons RDL 5/2021

16 juny 2021

La resolució de 12 de maig de 2021 publica el Codi de Bones Pràctiques que ha de permetre el desenvolupament de la renegociació dels préstecs amb Aval ICO covid signats a l’empara dels RDL 8/2020 i 25/2020 i d’acord amb el que disposa el RDL 5/2021.

ASPECTES PREVIS: Què és un préstec participatiu, i com ens ajuda a millorar la solvència de les empreses i la gestió empresarial.

EL PRÉSTEC PARTICIPATIU ÉS UN PRÉSTEC QUE MANTÉ EL SEU CALENDARI DE DEVOLUCIÓ PERÒ QUE PODEM REGISTRAR COMPTABLEMENT DINS DE L’APARTAT DE FONS PROPIS SENSE CAP IMPLICACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ EN EL CAPITAL NI EN ELS ÒRGANS DE GESTIÓ.

ENS AJUDA, PER TANT, A RECUPERAR LES RÀTIOS DE SOLVÈNCIA.

Quins canvis tindrà el nostre préstec amb aval en convertir-lo en participatiu:

 1. L’interès haurà de tenir un component variable en funció activitat (p. ex. segons evolució facturació, benefici...).
 1. Només es podran fer amortitzacions anticipades si es compensen amb altres ampliacions equivalents.
 1. En ordre de prelació de crèdits els préstecs participatius se situaran després dels creditors comuns.

 

ELS PRÉSTECS PARTICIPATIUS PASSEN A TENIR CONSIDERACIÓ DE FONS PROPIS A EFECTES DE LEGISLACIÓ MERCANTIL, REFORÇANT AIXÍ LES RÀTIOS DE SOLVÈNCIA DE L’EMPRESA QUE PROCEDEIX A LA CONVERSIÓ.

 

A) ELS ELEMENTS CLAU DEL CODI DE BONES PRÀCTIQUES

OBJECTIU

Articular una via per tal que les entitats financeres continuïn donant suport a empreses i autònoms amb l’objectiu que es faciliti la continuïtat d’aquells negocis que essent viables hagin patit un deteriorament de la situació financera durant la pandèmia.

ADHESIÓ

Voluntària per a les entitats financeres.

L’adhesió significa uns determinats compromisos per a l’adopció de mesures sobre préstecs concedits als clients i per a la millora de la coordinació amb altres entitats, amb la finalitat d’oferir alternatives a aquelles empreses especialment perjudicades.

APLICACIÓ

Les mesures previstes en el Codi seran d’aplicació a sol·licitud del deutor.

-La conversió a participatiu.

i

-La quitança (transferències per la reducció del nominal del préstec),

es faran en el marc d’un Acord de Renegociació de Deutes que inclourà el deute generat entre 17 de març 2020 i 12 de març 2021 tant avalat com no avalat.

El deutor podrà sol·licitar l’aplicació d’una o diverses mesures, en una sola vegada o de forma successiva.

-L’extensió addicional de terminis es farà a sol·licitud del deutor sense requerir un Acord de Renegociació en la mesura que s’acompleixin els criteris de l’Annex II) (vegeu punt B.1)

 

EFECTE SOBRE LES LÍNIES EXISTENTS DE CIRCULANT

Les entitats adherides que concedeixin alguna de les mesures han de mantenir obertes les línies de circulant del deutor beneficiat fins al 31 desembre 2022.

EFECTE SOBRE LES OPERACIONS FINANCERES NO AVALADES

Les entitats faran els seus millors esforços per incloure la totalitat de l’exposició creditícia tant avalada com no avalada generada entre 17 de març de 2020 i la data de publicació del RDL 5/2021.

APLICACIÓ DE LES MESURES

Es podrà sol·licitar l’aplicació d’una o diverses mesures d’una sola vegada o en forma successiva.

TERMINI COMUNICACIÓ

Previ acord amb el deutor l’entitat comunicarà a ICO, CESCE, CERSA en els següents terminis:

-Per extensions del període de venciment

-Per conversions en préstecs participatius

Fins al 31 desembre 2021

 

-Per quitances

Fins al 31 desembre 2022

MESURES DE RE ESTRUCTURACIÓ

-Segons requisits Annex II Acord Bones Pràctiques extensió venciment operació.

-Segons requisits Annex III Acord Bones Pràctiques conversió operacions ICO Covid en préstecs participatius.

-Segons requisits Annex IV Acord Bones Pràctiques aplicació esquema quitança (Reducció del capital).

A QUINA ENTITAT ADREÇAR LA SOLICITUT I VINCULACIÓ DE LA DECISIÓ

-La sol·licitud es dirigirà a l’entitat financera adherida amb la que l’empresa / autònom tingui una major posició global de deute amb aval públic. Aquesta entitat assumirà el rol de coordinador respecte a la resta d’entitats creditores.

-Vinculació de l’acord en funció de la representació del deute pendent:

 • Per les mesures de conversió a préstec participatiu serà vinculant quan ho aprovi el 50 % del capital pendent.
 • Per les mesures de reducció del capital (quitança) serà vinculant quan ho aprovi el 66 % del capital pendent.

Per pimes i autònoms que no assoleixin les majories anteriors:

 • Per les mesures de conversió a préstec participatiu serà vinculant quan ho aprovin els 2 creditors que comptin amb la participació més gran en el deute pendent avalat.
 • Per les mesures de reducció del capital (quitança) serà vinculant quan ho aprovin els 3 creditors que comptin amb la participació més gran en el deute pendent avalat.

-Vinculació de l’acord pel deute no avalat:

 • Acord del 100 % dels creditors adherits.
 • En cas de no acord, cada entitat aplicarà o no les mesures.

-Les pautes de coordinació no s’apliquen a les operacions que disposin de garantia real.

 

 

B) MESURES DE RE ESTRUCTURACIÓ

B.1) ALLARGAMENT TERMINI OPERACIONS

ENTITATS

Les que s’hagin adherit al Codi Bones Pràctiques.

PER EMPRESES / AUTÒNOMS AMB AJUT / PRÉSTEC AMB VALOR INFERIOR A 1.800.000 (o 270.000 sector pesca, 225.000 sector agrícola)

-Per operacions que ja hagin estat objecte ampliació: període addicional de 2 anys sempre que el venciment total no superi els 10 anys.

-Per operacions que no hagin estat objecte ampliació: extensió de 5 anys sempre que el venciment de l’operació no superi els 10 anys.

Remuneració Aval / Finançament:

-S’aplica la mateixa comissió que tenia en el moment anterior a aquesta ampliació de venciment.

-L’entitat ha d’aplicar el mateix cost de finançament que només es podrà ampliar per repercutir el cost de l’aval.

PER EMPRESES / AUTÒNOMS AMB AJUT / PRÉSTEC AMB VALOR SUPERIOR A 1.800.000 (o 270.000 sector pesca, 225.000 sector agrícola)

-Per operacions que ja hagin estat objecte ampliació: període addicional de 2 anys sempre que el venciment total no superi els 8 anys.

-Per operacions que no hagin estat objecte ampliació: extensió de 5 anys sempre que el venciment de l’operació no superi els 8 anys.

-S’aplicarà en els dos casos la taula de variació de les comissions aval definida per l’aplicació de l’extensió segons RDL 34/2020 de 17 novembre:

-Fins 1any: 20pb

-Entre 1 i 3 anys: 30 pb

-Entre 3 i 5 anys: 80 pb

-Entre 5 i 6 anys: 80 pb

-Entre 6 i 7 anys: 169 pb

-Entre 7 i 8 anys: 188 pb

-L’entitat ha d’aplicar el mateix cost de finançament que només es podrà ampliar per repercutir el cost de l’aval.

OBLIGATORIETAT APLICACIÓ

-L’ampliació de terminis serà obligatòria d’acord amb RDL 5/2021 quan:

 1. Hi hagi sol·licitud deutora.
 2. Operació avalada no estigui en mora.
 3. Que el deutor no estigui en morositat en registre CIRBE.
 4. Que no hi hagi impagament de l’operació avalada.
 5. Que el deutor no estigui en procediment concursal.
 6. Que el finançament sigui anterior a 12 maig 2021.
 7. Que la sol·licitud es faci abans del 15 octubre 2021.
 8. Que el deutor acompleixi amb els límits establerts en la normativa ajuts UE.
 9. Estar exempt delictes contra Hisenda / Seg Social.
 10. Que la facturació hagi caigut un 30 % el 2020 respecte al 2019.

APLICACIÓ SEGONS ACORD AMB L’ENTITAT

-Quan l’empresa acompleixi els punts a) a i) però hagi tingut una caiguda de la facturació inferior al 30 %.

 

 

B.2) CONVERSIONS EN PRÉSTECS PARTICIPATIUS

ENTITATS

Les que s’hagin adherit al Codi Bones Pràctiques.

REQUISITS ELEGIBILITAT

 1. Hi hagi sol·licitud deutora.
 2. Operació avalada no estigui en mora.
 3. Que el deutor no estigui en morositat en registre CIRBE.
 4. Que no hi hagi impagament de l’operació avalada.
 5. Que el deutor no estigui en procediment concursal.
 6. Que el finançament sigui anterior a 12 maig 2021.
 7. Que la sol·licitud es faci abans del 15 octubre 2021.
 8. Que el deutor acompleixi amb els límits establerts en la normativa ajuts UE.
 9. Estar exempt delictes contra Hisenda / Seg Social.
 10. Que la facturació hagi caigut un 30 % el 2020 respecte al 2019.
 11. Que el compte de pèrdues i guanys del deutor en el 2020, presenti un resultat després d’impostos negatiu.

REMUNERACIÓ AVAL

Remuneració Aval:

-S’aplica la mateixa comissió que tenia amb anterioritat a la conversió.

VARIACIÓ CONDICIONS TIPUS

-Únicament per reflectir apartat variable del tipus que requereix la normativa de préstecs participatius.

PERÍODE RESPOSTA

-L’entitat ha de respondre en un període de 45 dies naturals.

 

 

B.3) QUITANCES (REALITZACIÓ DE TRANSFERÈNCIES)

ENTITATS

Les que s’hagin adherit al Codi Bones Pràctiques.

REQUISITS CONCESSIÓ AJUTS

-L’entitat i el deutor han d’assolir un Acord de renegociació de la totalitat del deute avalat i no avalat que s’hagi generat entre 17 de març 2020 i 12 de maig 2021, data de publicació del Codi de Bones Pràctiques.

-L’entitat haurà d’assumir una reducció del principal equivalent almenys al percentatge suposa la part del préstec no cobert per l’aval.

-Que el deutor acompleixi amb els límits establerts en la normativa ajuts UE.

-Estar exempt delictes contra Hisenda / Seg Social.

-Que la facturació hagi caigut un 30 % el 2020 respecte al 2019.

-Que el compte de pèrdues i guanys del deutor en el 2020, presenti un resultat després d’impostos negatiu.

LÍMITS DE LA QUITANÇA

-50 % del principal avalat pendent.

-75 % del principal avalat pendent en cas que caiguda hagi estat superior al 70 %.

-S’aplica la mateixa comissió que tenia amb anterioritat a la conversió.

LIMIT TOTAL AJUTS

-D’acord amb Art 3.1 Marc temporal ajuts el total ajuts no podrà superar els 1.800.000 € (270.000 pesca / 225-000 agricultura).

Les empreses hauran de:

-Per ajuts no relacionats amb préstecs amb aval (ERTO...): sol·licitar confirmació import rebut segons Art 3.1 Marc Temporal.

-Per operacions amb aval ICO caldrà demanar a l’entitat financera l’ajut rebut segons Art 3.1 del marc temporal i per les diferents operacions de finançament.

LIMIT DE L’AJUT

_2.750 Mio € Avals ICO

_100 Mio € Avals CESCE

_150 Mio € Avals CERSA

 

C) COMPROMISOS QUE ASSUMEIXEN LES EMPRESES QUE S’ACULLIN A ALGUNA DE LES MESURES

 

COMPROMISOS DESTINATARIS MESURES

-Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.

-No repartir dividends durant 2021 i 2022.

-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de 2 anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.

 

 

 

Des de CEF – PIMEC us podem acompanyar en tot el procés d’identificació opcions reestructuració, preparació de documentació i suport en la negociació, focalitzant nos en la viabilitat de la companyia a mig – llarg termini.

 

El diagnòstic proposat es basarà en:

PREPARACIÓ ESTRATÈGIA RENEGOCIACIÓ - PREPARACIÓ DOCUMENTACIÓ - SUPORT EN LA NEGOCIACIÓ AMB LES ENTITATS

 

Contacte: ajuts@pimec.org / jturu@pimec.org. Persona contacte: Jordi Turu

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.