La classificació empresarial en la compra pública

29 març 2021
La classificació empresarial atorgada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat serà reconeguda a nivell estatal.

La sentència del Tribunal Constitucional de 18 de març de 2021, arran del recurs presentat pel Govern de la Comunitat Autònoma d’Aragó contra diversos preceptes de la Llei 9/2017, en què declara inconstitucional i nul el següent precepte de la Llei 9/2017 (entre altres coses):

  • L’incíssón eficaces, únicament, als efectes de contractar amb la comunitat autònoma que les hagi adoptat, amb les entitats locals incloses en el seu àmbit territorial, i amb els ens, organismes i entitats del sector públic dependents d’una i altres de l’article 80.2

Així, pendent de la reformulació per part del legislador, el primer paràgraf de l’article 80.2 queda de la següent manera:

2. "Els òrgans competents de les comunitats autònomes poden adoptar decisions sobre classificació de les empreses. En l’adopció d’aquests acords, s’han de respectar, en tot cas, les regles i els criteris que estableixen aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament".

Això implica que la classificació atorgada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat serà reconeguda a nivell estatal.

Des del nostre punt de vista, d’una banda:

  • Les classificacions atorgades a partir de la sentència han ser reconegudes per les altres administracions, tant estatal com d’altres comunitats autònomes.
  • Les classificacions atorgades amb anterioritat a la sentència també ho haurien de ser, tot i que resta pendent l’articulació de mecanismes de coordinació entre les diferents administracions (estatal i de comunitats autònomes).

 

En aquest sentit, des de PIMEC, amb la col·laboració d’ens públics implicats, com l’Ajuntament de Barcelona, volem fomentar la participació de la pime als contractes del sector públic, i per això facilitem i millorem el dit accés a través dels serveis que oferim a les pimes de tot Catalunya.

A més, dins d'aquest servei que oferim habitualment d'accés a la contractació pública, i gràcies a l'ajut que l'Ajuntament aporta, oferim el paquet especial PIMEC Contractació Pública, limitat a les primeres empreses que s'hi inscriguin. 

 

Més informació: Moisès Bonal mbonal@pimec.org