Circular normativa i convenis – Desembre 2020

08 gener 2021

Llei 14/2020, de 25 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/

Decret-llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estàncies en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques. https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/

Decret-llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la COVID-19.https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/

Decret-llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/

Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, d’adaptació del progrés tècnic del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra es risc a l’exposició als agents biològics a la feina. https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15871.pdf

Llei 4/2020, de 26 de novembre, de mesures de caràcter econòmic, financer, fiscal i administratiu per fer front a la crisi provocada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16420.pdf

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021. Disposició 17339 del BOE núm. 341 de 2020

 

CONVENIS - BOE

Resolució de 23 de novembre de 2020, de la Direcció General de Treball, de l’acord parcial de pròrroga del conveni col·lectiu d’àmbit estatal per a la fabricació de conserves vegetals. S’aprova la taula salarial provisional per al 2020 i l’increment salarial per al 2021. Disposició 15570 del BOE núm. 316 de 2020

Resolució de 23 de novembre de 2020, de la Direcció General de Treball. Conveni col·lectiu de caixes i entitats financeres d’estalvi. Disposició 15571 del BOE núm. 316 de 2020

Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Treball. VII Conveni col·lectiu estatal dels centres d’ensenyament de perruqueria i estètica, i oficis artístics. https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17097.pdf

 

DOGC

ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8285/1824908.pdf

DECRET LLEI 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre. DECRET LLEI 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitza (gencat.cat)

DECRET LLEI 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. DECRET LLEI 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària (gencat.cat)

RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8293/1826781.pdf

DECRET LLEI 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8297/1827490.pdf

DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8297/1827498.pdf

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8299/1827821.pdf

RESOLUCIÓ 1117/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 43/2020, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1827995.pdf

DECRET LLEI 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828662.pdf

RESOLUCIÓN TSF/3457/2020, de 27 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2021 para la presentación de solicitudes de las subvenciones previstas en el Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña (SOC– PERIMETRALES) (ref. BDNS 542320). RESOLUCIÓ TSF/3457/2020, de 27 de diciembre, por la que se abre la co (gencat.cat)

 

CONVENIS COL·LECTIUS DOGC

RESOLUCIÓ TSF/3267/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a les taules salarials del 2020 (codi de conveni núm. 79000215011994) https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8298/1827715.pdf

RESOLUCIÓ TSF/3297/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79100135012015) https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1827841.pdf

 

BUTLLETÍ  OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritaria del calendari laboral per l’any 2021 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, (codi de conveni núm. 43000145011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20201216&anyp=2020&num=9416&v=i

 

BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona, per al període de l’01-06-2020 al 31-05-2021 (codi de conveni núm. 17000055011994 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/248/202024809682.pdf

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona, relatiu a l’aprovació del calendari laboral per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 17000055011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/249/202024909748.pdf

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona, per al període 01-02-2018 al 31-01-2021 (codi de conveni núm. 171000235011994). 20213010067.pdf (ddgi.cat)

 

Més informació:

Gemma Soro - Departament Jurídic de PIMEC

gsoro@pimec.org