Cal abonar la retribució variable a persones que ja no són a l’empresa?

28 juny 2022
La permanència pot ser un criteri de meritació, però no de cobrament.

El Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat del requisit de permanència que una entitat bancària exigia a les persones treballadores de la seva plantilla per tal de poder cobrar la retribució variable meritada.

Davant un conflicte col·lectiu d’àmbit estatal que afecta més de 3.500 persones treballadores de la plantilla d’una entitat bancària, la Federació de Serveis de Comissions Obreres (CCOO) va presentar una demanda de conflicte col·lectiu sol·licitant que es declarés la nul·litat d’un requisit que s’exigia a les persones treballadores per tal de poder cobrar un incentiu que ja havia estat meritat.  

A l’entitat bancària existeix un sistema d’incentius de concessió voluntària, instaurat unilateralment per l’empresa des de fa molts anys que millora els mínims legals i convencionals en matèria salarial, i que està lligat a la consecució d’objectius. Tot i que l’empresa és lliure de fixar els criteris de meritació d’aquestes variables, aquests criteris han de ser lícits.

Les característiques i condicions d’aquests incentius es regulen a través de circulars que l’empresa publica cada 6 mesos. En aquestes circulars, s’hi estableixen condicions com les referents a la meritació o els imports objectius, així com els requisits per a la percepció de l’incentiu, entre els quals figura el requisit en controvèrsia, ja que, amb una redacció o l'altra, s’hi estableix com a requisit necessari que la persona treballadora ha d’estar d’alta a la seguretat social a l’empresa, o en el Grup, a la data d’abonament de l’incentiu, i, en cas que no hi sigui a la data de liquidació no s’abona cap mena de quantitat, encara que s’hagi meritat completament, havent prestat serveis per a l’entitat durant tot el període de meritació de l’incentiu i s’hagin assolit els objectius.

L’entitat bancària, amb el redactat que ella mateixa va confeccionar, no abonava cap mena de quantitat en concepte de retribució variable o bonus a les persones treballadores que causaven baixa a l’entitat abans de la data d’abonament, per la qual cosa, de fet, sotmetien la meritació del complement variable a la permanència de l’empresa que havia de coincidir amb el moment de pagament.

Sol·licitada la nul·litat del requisit que contenen els sistemes d’incentius consistents en el fet que, per percebre l’incentiu, bonus o retribució variable, és necessari mantenir-se d’alta a la Seguretat Social a la data d’abonament d'aquests, el Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat del requisit per diverses raons:

·         L’objectiu del bonus és incentivar i premiar l’activitat comercial i la consecució d’objectius de les persones treballadores i no premiar la permanència.

·         Per a la meritació del bonus es fixen diferents objectius, tant de caràcter individual com de grup, però no es contempla cap fixació d’objectiu de permanència.

·         Tal com disposa l’art. 1.256 del Codi Civil, el compliment del contracte no es pot deixar a l’arbitri d’un dels contractants, ja que l’empresa podria posar fi al contracte (mitjançant acomiadament objectiu, disciplinari o col·lectiu) abans que arribés la data de pagament del bonus, frustrant així les legítimes expectatives de cobrament de la persona treballadora.

·         Es vulnera l’art. 4.2.f) de l’Estatut dels Treballadors, que reconeix i garanteix el dret del treballador o treballadora a la percepció de la remuneració pactada legalment establerta, que és un dret absolut i bàsic de les persones treballadores, i com a tal, de caràcter incondicionat, que no pot quedar subjecte a cap circumstància impeditiva del seu cobrament un cop ha estat meritat.

·         L’empresa percep major qualitat o quantitat de treball (compliment d’objectius) realitzats per a la persona treballadora i no ho retribueix.

 

Amb tot, la permanència pot ser un criteri de meritació, però en cap cas de cobrament, ja que produint-se la meritació diàriament amb el compliment dels objectius, entre altres requisits (com l’avaluació del desenvolupament, l’absència de sancions, el compliment d’objectius...), la permanència fins al moment delimita el temps de meritació de la retribució variable però no pot ser una exigència per al cobrament.

 

Més informació: mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.