Bases reguladores de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques

11 maig 2022

Aquesta línia d'ajuts té per objectiu contribuir al creixement en fases inicials d'empreses emergents tecnològiques. D'aquesta forma es dona suport a un sector clau per a la transformació de l'economia catalana.

Beneficiàries

Petites empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:

- Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.

- Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

- Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.

- Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).

- Que el finançament total rebut fins a la data de sol·licitud en forma de subvencions públiques, préstecs no garantits per part de l'equip emprenedor i aportacions de capital que no provinguin de l'equip emprenedor, sigui inferior a 250.000,00 euros (s'haurà d'indicar com un punt dins de la memòria tècnica).

- Que no estiguin cotitzades.

- Que no hagin distribuït beneficis.

- Que no hagin estat fruit d'un projecte de concentració empresarial o s'hagin fet càrrec d'una altra empresa.

- Estar en situació censal d'alta a l'Agència Tributària que acrediti la realització d'activitat econòmica.

 

Actuacions i despeses subvencionables

Actuacions contingudes en el pla d'empresa, definit a la memòria tècnica del projecte presentada juntament amb la sol·licitud i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

Es consideraran subvencionables les despeses següents:

- Despeses de personal contractat o de nova contractació dedicats al projecte.

- Contractació de serveis a tercers.

En el cas d'una despesa facturada externament per un soci o administrador d'aquesta societat, cal que la beneficiària sol·liciti una autorització a ACCIÓ.

- Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.

- Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, d'altres despeses associades a l'execució del projecte.

- Despeses indirectes. Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables establertes a la base 4.2.1 d'aquest annex, sense necessitat de justificació addicional, d'acord amb el que especifica l'article 68.1 lletra b) del Reglament (UE) 1303/2013 i l'article 83.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

 

Quantia

Ajut econòmic. La intensitat de l'ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000,00 euros per projecte.

Ajut en espècie. L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per un mentor que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte.

 

Consulta tots els detalls de la RESOLUCIÓ EMT/1336/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques.

 

Més informació: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.