Bases reguladores de la línia d’ajuts per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

15 setembre 2021

El passat dia 11 de setembre es va publicar l’Ordre ICT/950/2021, per la que s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts per al suport de l'activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seva convocatòria de l'any 2021, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La present ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de la activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural. La finalitat d'aquests ajuts és concedir subvencions als beneficiaris indicats a l'article 3 per al desenvolupament de plans i projectes que contribueixin als objectius descrits en l'apartat anterior.

 

Els projectes subvencionables en el marc d'aquest Programa han d'incloure:

  • Projectes per a la transformació digital de el comerç rural que millorin el mercat omnicanal, l'experiència de compra, i fomentin i donin visibilitat a l'oferta comercial impulsant el consum local. 
  • Projectes d'obres i rea condicionament per millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades pels mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents.
  • Projectes per reduir el consum de recursos per part del comerç i la substitució d'aquests per alternatives respectuoses amb el medi ambient. 
  • Sensibilització i formació en competències tecnològiques.

 

El procés de concessió es tramitarà de conformitat amb els articles 22.1 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en règim de concurrència competitiva i s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria pública.  

Es podran acollir als ajuts establerts en aquesta Ordre, sempre i quan es compleixin els requisits preestablerts, les següents entitats locals:  

  • Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants
  • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en què es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.
  • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en què es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants, instituïdes per les comunitats autònomes

 

Els projectes d'inversió que es presentin per a ser objecte de finançament hauran d'emmarcar en, al menys, una de les categories de despesa que preveu l'article 8 de la present ordre, dur-se a terme en el territori nacional i tenir un valor mínim de: 250.000 euros per a les diputacions, consells i cabildos insulars, 100.000 euros per a les comarques i consells comarcals o 50.000 euros per als municipis de menys de 5.000 habitants.

 

El projecte podrà ser cofinançat pel beneficiari de l'ajut i per la comunitat autònoma en què es trobi ubicat, podent aconseguir aquest suport fins al 40% del pressupost finançable de el projecte. L'import del finançament a concedir segons aquestes bases reguladores serà d'un mínim del 60%  i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable. En qualsevol cas, l'import del finançament no podrà superar el cost de l'actuació.  

El termini de presentació de les sol·licituds serà com a màxim de dos mesos a comptar des del dia següent a de la publicació de l'extracte de l'ordre de convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat». Per la convocatòria de 2021 s’estarà a allò establert a l’article 32 de la present ordre, es a dir, el termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 6 d’octubre de 2021. 

 

Les sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts esmentats, es dirigiran a la Direcció General de Política Comercial, òrgan competent per ordenar i instruir el procediment, romanent disponibles els formularis de sol·licitud per emplenar i presentar al portal d’ajuts de'Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (https:// www.mincotur.gob.es/PortalAyudas) on es disposaran els mitjans electrònics d’ajuda necessaris.

 

És important destacar que cada sol·licitud haurà d’incloure un conjunt de documentació regulada a l’article 15 de la present ordre. En virtut del que disposa l'article 10 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l'òrgan competent per resoldre el procediment serà la persona titular de la Secretaria d'Estat de Comerç. En un termini de quinze dies hàbils des de la data d'elevació de la proposta de resolució definitiva, de conformitat amb l'article 63 deReglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i amb l'article 88 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, ha de dictar la resolució definitiva d'adjudicació de les subvencions, resolent d'aquesta manera el procediment.

Per més informació sobre els beneficiaris i els diferents requisits establerts, podeu consultar el BOE  

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.