Bases reguladores de l’Ajuntament de Granollers per a la concessió de subvencions per a la contractació de persones desocupades de l’any 2023

12 juliol 2023
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Granollers, a través del Servei de Promoció Econòmica, destinades a cofinançar les despeses derivades de la contractació de persones desocupades.
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar contractes laborals iniciats dintre del període comprés entre el dia 1 de gener de 2023 i el 14 de setembre del 2023.
 
Requisits que han de complir les empreses beneficiàries de la subvenció
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, que facin una activitat econòmica, tinguin capacitat legal per subscriure un contracte laboral, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
No tenir deutes amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària, ni amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció.
Ser titular d'un compte bancari on fer el pagament de la subvenció.
Tenir el domicili social o centre de treball al Vallès Oriental.
Estar donat/da d'alta al cens d'activitats econòmiques de l’Agència Tributària.
Haver contractat una persona desocupada, seleccionada lliurement per l’empresa, mitjançant un contracte laboral indefinit o fix discontinu, amb els següents requisits: 
La contractació ha d’estar iniciada en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2023 i el dia que finalitzi el termini per presentar sol·licituds d’aquesta subvenció.
El contracte laboral ha d’especificar que la jornada de treball és completa. Si no hi és, s’entendrà que la jornada completa és de 40 hores setmanals.
 
Requisits que han de complir les persones contractades que són objecte de la subvenció
Estar empadronada a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.
Estar desocupada el dia abans de la data d’inici del contracte laboral.
No haver estat contractada a la mateixa empresa, en els 6 mesos anteriors a la data d’inici de la contractació per la qual se sol·licita la subvenció.
Les persones contractades hauran de complir una de les següents condicions personals: 
1. No haver complert els 30 anys a la data d’inici del contracte que és objecte de la subvenció.
2. Haver complert els 45 anys a la data d’inici del contracte que és objecte de la subvenció.
L’import màxim de la subvenció per a un contracte a jornada completa serà de: 
6.000,00 € quan la persona contractada sigui una dona
5.000,00 € quan la persona contractada faci més de 12 mesos desocupada o tingui un certificat de discapacitat física, psíquica o sensorial (cal acreditar-ho al moment de presentar la sol·licitud de subvenció) 
4.000,00 € la resta de sol·licituds En el cas de contractes fixos discontinus, l’import màxim a atorgar serà proporcional al temps a treballar durant els primers 8 mesos de contractació.
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament de Granollers abans del  14 de setembre: 
 a) Telemàticament, emplenant el model normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel representant legal de l’entitat. 
b) En el cas que la sol·licitud sigui a nom de persona física, també, es podrà presentar per escrit emplenant el model normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel seu representant legal, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, 7, en horari d’obertura al públic, sol·licitant cita amb anterioritat mitjançant el web: https://citaprevia.gestorn.com/granollers/#nbb
 
Més informació: marrabal@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.