Bases reguladores i convocatòria de subvencions corresponents al "Pla de modernització de la màquina eina" de les pimes

08 octubre 2021

T'informem que s'ha publicat al BOE l’Ordre ICT/1090/2021, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent al 2021 de concessió de subvencions corresponents al "Pla de modernització de les màquines eina" de les petites i mitjanes empreses.

Aquest pla, del qual ja vam informar al setembre, quan el Consell de Ministres el va aprovar, pretén donar suport a la realització d'inversions en l'adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització.

 

PROGRAMA

Pla de modernització de màquines eina

 

FITXA TÈCNICA

Administració

Govern de l'Estat

Departament

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Secretaria General d'Indústria

Empresa elegible

Pime industrial:

-Activitats de producció industrial: CNAE secció C – Divisió 10-32

-Activitats de valorització a escala industrial: secció 38.3x (autorització gestió residus)

-Activitats complementàries a la producció industrial: serveis de suport a empreses industrials: 82.92, 52.10,33,36

-Activitats de servei a la indústria: 71.12, 71.20

*Durant mínim últims 3 anys

Finalitat subvenció

Reactivació del sector industrial

Conceptes subvencionables

Inversions en maquinària nova que suposin:

-Ampliació de la capacitat productiva

-Diversificació de la producció en nous productes addicionals

-Canvi essencial en el procés general de producció

Maquinària elegible: Torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, rectificadores, afiladores, polidores i esmoladores, centres de mecanitzat, màquines especials i màquines transfer compostes d'unitats de mecanitzat, brotxadores, màquines d'electroerosió, màquines de centrar i refrentar, premses mecàniques, premses hidràuliques/pneumàtiques, servopremses, punxonadores, sistemes d'automatització industrial associats a màquina eina, equips independents d'inspecció i mesura de peces mecanitzades, talladores/màquines de roscat, equilibradores, màquines per al conformat per encintar peces de composites, paneladores per al treball de la xapa, serres, biselladores, mortasadores, línies de tall amb premsa, làser, dolls d'aigua, gas o ultrasons, màquines per al treball de barres, perfils i tubs, màquines per a fabricació i control de cargols i perns, màquines per gravar, marcar i/o puntejar, rebladores, granalladores i equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva.

*Cal presentar almenys 3 ofertes de cada màquina. (la data d’emissió no pot ser anterior a l'01/01/2021)

**Serà subvencionable l’adquisició mitjançant arrendament financer si l’empresa justifica la compra efectiva de les màquines abans de la fi del termini d’execució. També seran subvencionables les despeses d’instal·lació (exceptuant obra civil) i posada en marxa per part del proveïdor

Import mínim màquina

70.000 €/màquina (sense IVA)

% Màxim subvenció

-Empresa petita: màx. 20%

-Empresa mitjana: màx. 10%

Límit: màx. 175.000 €/màquina i 300.000 €/beneficiari

Règim de garanties

-S’exigirà la presentació del resguard de constitució de garantia abans de la resolució de concessió de la subvenció, davant la Caja General de Depósitos.

  1. En efectiu
  2. Aval per entitats de crèdit; establiments financers de  crèdit o societat de garantia recíproca
  3. Assegurança de caució atorgada per entitats asseguradores
  4. Valors de deute de l'Estat.

-L’import total de la garantia serà del 100% de la subvenció proposada.

-Seran alliberades quan s’acrediti la realització de l’adquisició.

Estat

Pròxima obertura

Data inici presentacions

09/10/21

Data final presentacions

02/11/21

Període execució projecte

L'endemà de la presentació de la sol·licitud – màx. 15 mesos des de la resolució

Període justificació

Tres mesos després de la finalització de la inversió

Règim de concessió

Concurrència competitiva

Portal/Link

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/modernizacion-maquina-herramienta/Paginas/Index.aspx

 

Si els vostres projectes s’ajusten a les característiques del programa descrit ho podeu tramitar en el link ressenyat.

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.