Bases de cotització a la Seguretat Social per a l’any 2024

13 febrer 2024

El 30 de gener es va publicar al BOE l'Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, de desenvolupament de les normes legals de la cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2024.

 

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

El límit màxim de la base de cotització al règim general serà, a partir de l’1 de gener de 2024, de 4.720,50 euros mensuals, i la base mínima el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2023*.

 

Bases mínimes i màximes de cotització mensuals:

 

Grup cotització

Mínimes Euros/mes*

Màximes Euros/mes

1

1.759,50*

4.720,50

2

1.459,20*

4.720,50

3

1.269,30*

4.720,50

4

1.260,00*

4.720,50

5

1.260,00*

4.720,50

6

1.260,00*

4.720,50

7

1.260,00*

4.720,50

 

Bases mínimes euros/dia

Bases màximes euros/dia

8

42,00*

157,35

9

42,00*

157,35

10

42,00*

157,35

11

42,00*

157,35

 

*Les bases mínimes, a falta de determinació del salari mínim interprofessional per a l’any 2024, seguiran sent les del 2023 incrementades en una sisena part.

 

 1. Tipus de cotització

Els tipus de cotització per contingències comunes i per hores extraordinàries seran els següents:

 

Contingència

Empresa

Persones treballadores

Total

C. Comunes

23,6

4,7

28,3

Hores extres força major

12

2

14

Hores extres (No força major)

23,6

4,7

28,3

 

 

 1. Cotització durant les situacions d'IT, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, naixement i cura del menor i exercici corresponsable de la cura del lactant, i els casos de compatibilitat del subsidi per naixement i cura del menor amb períodes de descans en règim de jornada a temps parcial.

Es manté l’obligació de cotitzar durant aquestes situacions d’incapacitat temporal. La base diària de cotització serà la base reguladora diària de la corresponent prestació que s’aplicarà durant tots els dies naturals en què la persona treballadora es mantingui en una d’aquestes situacions.

Les empreses tindran dret a una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per les contingències comunes durant les situacions d’IT de les persones treballadores a partir dels 62 anys.

La base de cotització per contingències comunes no pot ser inferior a la base mínima corresponent a la categoria professional del treballador o treballadora.

 

 1. Cotització en la situació de desocupació protegida i durant la percepció de la prestació del Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació

Durant la percepció de la prestació per desocupació la base de cotització serà la base reguladora de la prestació, respectant la base mínima per contingències comuns per a cada categoria professional.

En els supòsits de suspensió temporal o reducció de jornada, la base de cotització serà la mitjana de les bases dels darrers sis mesos d'ocupació cotitzada, per contingències comuns i per contingències d'accidents de treball i malalties professionals, anteriors a aquestes situacions.

En cas de rebre la prestació del Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, la base de cotització serà la mitjana de les bases de cotització a l'empresa en els 180 dies immediatament anteriors a la data d'inici d'aplicació de la mesura de la persona treballadora.

En cas de no acreditar els 180 dies, la base serà calculada en funció de les bases corresponents al període inferior acreditat en la mateixa.

 

 1. Cotització addicional en els contractes temporals

Des de l'1 de gener del 2024, els contractes de durada inferior a trenta dies tindran una cotització addicional de 29,74 euros a càrrec de l'ocupador al final del contracte.

Aquesta cotització addicional no s'aplica a certs tipus de contractes, com els subscrits amb treballadors agraris, empleats de la llar, a la mineria del carbó, a la relació laboral especial d'artistes escènics, audiovisuals i musicals, així com a contractes de substitució, formació i aprenentatge, i formació en alternança.

 

 1. Cotització en els supòsits d'abonament de salaris amb caràcter retroactiu

Es realitzarà segons els terminis del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social. Els pagaments es faran a través de liquidacions complementàries, mitjançant les bases, límits, tipus i condicions vigents en els mesos corresponents.

De la mateixa manera, les gratificacions no quantificables anticipadament es liquidaran complementàriament. Les empreses hauran de fer una liquidació addicional per les diferències de cotització dels mesos ja transcorreguts i augmentar les cotitzacions pendents d'ingressar durant l'any 2024.

Aquestes liquidacions complementàries es detallaran cada mes per separat.

 

 1. Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)

La contribució al mecanisme d’equitat intergeneracional previst en l’article 127 bis i la disposició transitòria 43a de la Llei General de Seguretat Social per al 2024 tindrà la següent proporció:

 

 

Empresa

Persones treballadores

Total

MEI

0.58

0,12

0,70

 

 

 1. Bases d’accident de treball i malalties professionals

Per accident de treball i malaltia professional s'aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta a la taula de la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l'empresa.

 

COTITZACIÓ EN ELS SUPÒSITS DE CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Bases mínimes de cotització:

La cotització a la Seguretat Social, atur, Fons de Garantia Salarial i formació professional en contractes a temps parcial es basa en la remuneració percebuda segons les hores treballades al mes.

Determinació de la base de cotització mensual per contingències comunes:

 • S'hi inclou la remuneració per hores ordinàries i complementàries.
 • S'hi afegeix la part proporcional per descans setmanal, festius, pagues extraordinàries i altres conceptes retributius no mensuals.
 • Si la base calculada és inferior a les bases mínimes o superior a les màximes, es faran servir aquestes o aquelles, respectivament, com a base de cotització.

 

Per a la base de cotització per contingències d’accidents de treball, malalties professionals, desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional, s’inclou la remuneració per hores extraordinàries per força major, amb el límit de no poder superar la base de 4.720,50 euros ni ser inferior a 7,59 euros per hora treballada.

La remuneració per hores extraordinàries motivades per força major està subjecta a cotització addicional establerta en el règim general.

 

Bases mínimes de cotització per contingències comunes

 

Grup de cotització

 

Categories professionals

Base mínima per hora

-

Euros

1

Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels treballadors.

10,60

2

Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats.

8,79

3

Caps Administratius i de Taller.

7,65

4

Ajudants no Titulats.

7,59

5

Oficials Administratius.

7,59

6

Subalterns.

7,59

7

Auxiliars Administratius.

7,59

8

Oficials de primera i segona.

7,59

9

Oficials de tercera i especialistes.

7,59

10

Treballadors majors de divuit anys no qualificats.

7,59

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.

7,59

 

 

COTITZACIÓ EN ELS CONTRACTES PER FORMACIÓ I APRENENTATGE

La cotització a la Seguretat Social consistirà en una quota única mensual:

Conceptes

Euros (Empresa)

Euros

(Persones treballadores)

Total euros

C. Comunes

51,06

10,18

61,24

C. Professionals

7,03

 0

7,03

C. Formació professional

1,90

0,25

2,15

FOGASA

3,88

0

3,88

 

 

La base de cotització per desocupació serà la base mínima corresponent a les contingències per accidents de treball i malalties professionals.

 

COTITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES FORMATIVES

Per a pràctiques formatives remunerades, s'aplica la cotització de contractes formatius en alternança, excloent-ne l'atur, el Fons de Garantia Salarial i la formació professional.

La mateixa cotització s'aplica a les pràctiques regulades en els decrets 1439/2011 i 1543/2011 de pràctiques no laborals en empreses.

En pràctiques no remunerades, la cotització és una quota empresarial diària de 2,54 euros per contingències comunes i de 0,31 euros per contingències professionals, amb els límits mensuals de no poder superar la quota màxima per CC de 57,87 euros i per contingències professionals, de 7,03 euros.

El 2024, ambdues categories de pràctiques tenen una reducció del 95% en les quotes per contingències comunes, sense que es puguin aplicar altres beneficis diferents d'aquesta reducció.

Les pràctiques formatives, tant remunerades com no remunerades, no estan subjectes a cotització finalista per al mecanisme d’equitat Intergeneracional (MEI).

 

COTITZACIÓ EN EL RÈGIM D’ARTISTES

El límit màxim de la base de cotització al règim general serà, a partir de l’1 de gener de 2024, de 4.720,50 euros mensuals. El límit màxim té caràcter anual i es determina per l’elevació a còmput anual de la base màxima esmentada.

 

Bases de cotització

Retribucions

Íntegres en euros

Euros/dia

Fins a 534,00

314,00

Entre 534,01 i 961,00

396,00

Entre 961,01 i 1.608,00

473,00

 Més de 1.608,00

628,00

 

En els períodes d'inactivitat, si es mantenen d'alta al Règim General de la Seguretat Social, la base mínima serà la vigent en cada moment, per contingències comunes, corresponent al grup 7, i el tipus de cotització serà l'11,50%.

 

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A LES PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR, ESTABLERT EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

 

Tram

 

Retribució mensual amb pagues extraordinàries

-

Euros/mes

 

Bases cotització

 

Euros/mes

1

Fins 291,00………

270,00

2

Des de 291,01 fins a 451,00

386,00

3

Des de 451,01 fins a 613,00

532,00

4

Des de 613,01 fins a 775,00

694,00

5

Des de 775,01 fins a 939,00

858,00

6

Des de 939,01 fins a 1.098,00

1.018,00

7

Des de 1.098,01 fins a 1.260,00

1.260,00

8

Des de 1.260,01 .....

Retribució mensual

 

 

Durant l’any 2024, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui, serà el 28,30%, sent el 23,60% a càrrec de la persona ocupadora i el 4,70%, a càrrec de la persona treballadora. Per les contingències professionals, sobre la base de cotització que correspongui s’aplicarà el tipus de cotització previst a la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, sent la quota resultant a càrrec exclusiu de la persona ocupadora.

Durant l’any 2024 serà aplicable una reducció d’un 20% a l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social. Tanmateix, es podrà aplicar una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per atur i al fons de garantia salarial.

També, per a la contractació de cuidadors en famílies nombroses, a partir de l’1 d’abril de 2024 es podrà accedir a una bonificació del 45% a les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.

 

RÈGIM ESPECIAL DE PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

Tipus i bases de cotització

 

Tipus de cotització obligatori (Total)

30,60%

Tipus de cotització per contingències comunes

28,30%

Tipus de cotització per CP (inclou 0,66% per IT i 0,64% per IP, mort i supervivència)

1,30%

Tipus de cotització per cessament de l’activitat

0,90%

Tipus de cotització per formació professional

0,10%

Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)

0,70%

 

 

Els treballadors inclosos en aquest règim especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de la cotització escollida.

 

 

Trams rendiment nets 2024

-

Euros/mes

Base mínima

-

Euros/mes

Base màxima

-

Euros/mes

Taula reduïda

Tram 1

Fins 670

735,29

816,98

Tram 2

Entre 670,01 i 900,00

816,99

900

Tram 3

Entre 900,01 i 1.166,70

872,55

1.166,70

Taula general

Tram1

Entre 1.166,70 i 1.300,00

950,98

1.300

Tram 2

Entre 1.300,01 i 1.500,00

960,78

1.500

Tram 3

Entre 1.500,01 i 1.700,00

960,78

1.700

Tram 4

Entre 1.700,01 i 1.850,00

1.045,75

1.850

Tram 5

Entre 1.850,01 i 2.030,00

1.062,09

2.030

Tram 6

Entre 2.030,01 i 2.330,00

1.078,43

2.330

Tram 7

Entre 2.330,01 i 2.760,00

1.111,11

2.760

Tram 8

Entre 2.760,01 i 3.190,00

1.176,47

3.190

Tram 9

Entre 3.190,01 i 3.620,00

1.241,83

3.620

Tram 10

Entre 3.620,01 i 4.050,00

1.307,19

4.050

Tram 11

Entre 4.050,01 i 6.000,00

1.454,25

4.720,50

Tram 12

Més de 6.00,01

1.732,03

4.720,50

 

 

Les persones professionals per compte propi que, a 31 de desembre de 2023, hagin sol·licitat un canvi de bases de cotització a partir de gener de 2024 s’acolliran a la base sol·licitada sempre que es trobin en un dels trams anteriors.

Si s'hagués sol·licitat l’actualització automàtica, l'administració l'actualitzarà d’ofici.

Si no s'ha realitzat cap sol·licitud, la base de cotització serà la que correspongui d’acord amb el Real Decret-llei 13/2022.

La família de la persona professional per compte propi no podrà escollir una base de cotització inferior a 1.000 euros durant l’any 2024.

Les persones professionals per compte propi en règim de pluriactivitat tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 16.030,82 euros, amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim especial per cotitzar-les per les contingències comunes.

 

COTITZACIÓ PER DESOCUPACIÓ, FOGASA, FORMACIÓ PROFESSIONAL I CESSAMENT D'ACTIVITAT DE PERSONES TREBALLADORES

Per compte d'altri:

La base de cotització per Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional en tots els règims de Seguretat Social que les tinguin cobertes, serà la corresponent a la de contingències d’accidents de treball i malalties professionals. El tipus de cotització al Fons de Garantia Salarial serà, durant el 2024, d’un 0,20% a càrrec exclusiu de l´empresa.

La base de cotització per desocupació dels contractes per la formació i l’aprenentatge serà la base mínima corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals per a aquesta categoria referenciada anteriorment (en cotització en els contractes per formació i aprenentatge). Per la seva banda, el tipus de cotització per Formació Professional serà del 0,70%, del qual un 0,10% és a càrrec de l'empleat/ada i un 0,60%, a càrrec de l´empresa.

 

Desocupació per comte d'altri:

 

Tipus de cotització

Supòsits

 

Total: 7,05%

 

Empresa: 5,50% 

 

Persones treballadores: 1,55%

 

Contractes indefinits, inclosos a temps parcial i fixos discontinus.

 

 Contractes de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques i per la formació i l´aprenentatge, relleu i interinitat.

 

Contractes amb persones treballadores i discapacitades no inferior al 33%, qualsevol que sigui la seva modalitat.

 

Total: 8,30%

 

Empresa: 6,70%

 

Persones treballadores:

1,60%

 

 

 

Contractes de durada determinada a temps complet o temps parcial (exclosos els anteriors supòsits)

 

Compte d'altri agraris:

Desocupació:

Tipus de cotització

Supòsits

 

Total: 7,05%

 

Empresa: 5,50% 

 

Persones treballadores: 1,55%

 

Contractes indefinits, inclosos a temps parcial i fixos discontinus.

 

 

Contractes de durada determinada

 

Contractes amb persones treballadores i discapacitades no inferior al 33%, qualsevol que sigui la seva modalitat.

 

 

Total: 8,30%

 

Empresa: 6,70%

 

Persones treballadores: 1,60%

 

 

 

Contractes eventuals

 

 • Fons de Garantia Salarial: el 0,10%, que serà a càrrec exclusiu de l'empresa.
 • Formació Professional: el 0,18%, del qual el 0,15 % serà a càrrec de l'empresa i el 0,03%, a càrrec del treballador o treballadora.

 

Comte d'altri empleats de la llar:

Desocupació:

Tipus de cotització

Supòsits

 

Total: 7,05%

 

Empresa: 5,50% 

 

Persones treballadores: 1,55%

 

Contractes indefinits, inclosos a temps parcial i fixos discontinus.

 

 Contractes de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques i per la formació i l´aprenentatge, relleu i interinitat.

 

Contractes amb persones treballadores i discapacitades no inferior al 33%, qualsevol que sigui la seva modalitat.

 

Total: 8,30%

 

Empresa: 6,70%

 

Persones treballadores:

1,60%

 

 

 

Contractes de durada determinada

 

 • Cotització pel Fons de Garantia Salarial: el 0,20% a càrrec exclusiu de l'ocupador.

 

Per compte propi:

La base de cotització per formació professional i per cessament d'activitat dels treballadors per Compte Propi o Autònoms, així com la base de cotització per cessament d'activitat dels treballadors per Compte Propi Agraris, serà aquella per la qual hagin optat els treballadors, i a aquests efectes s'aplicaran les normes de determinació de la base de cotització previstes en la taula de l’apartat anterior (en règim especial de persones treballadores per compte propi o autònoms).

Per les persones treballadores per Compte Propi o Autònoms, Compte Propi Agraris i els treballadors del Mar, la base de cotització durant la percepció de les prestacions per cessament d'activitat serà la corresponent a la base reguladora de la mateixa en aquests termes; la base reguladora de la prestació econòmica pel cessament d'activitat serà la mitjana de les bases per les quals s'hagi cotitzat durant els dotze mesos consecutius i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

Això sense que, en cap cas, pugui ser inferior a l'import de la base mínima o base única vigent en el corresponent règim.

Per a la protecció del cessament d’activitat de persones professionals per compte propi, el 0,90%. En el cas de compte propi agraris, el 2,20%.

La cotització per formació professional serà del 0,10% per persones professionals per compte propi, i en el cas de compte propi agraris, l'1,00%  de l'import de les quotes per cessament d’activitat.

 

SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI AGRARIS

Des de l'1 de gener de 2024, les bases de cotització seran les mateixes que les establertes per al Règim Especial dels Treballadors Autònoms.

Bases i tipus de cotització:

 • Per a bases de fins a 1.141,18 euros mensuals, el tipus és de 18,75%.
 • Per a bases superiors a 1.141,18 euros mensuals, l’excedent es cotitza al 26,50%.

Per a la millora voluntària de la incapacitat temporal, el tipus varia segons la situació del treballador o treballadora:

 • El tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de l'interessat serà el 3,30%.
 • Si l'interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat serà el 2,80%

 

Més informació: szhou@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.