Aspectes importants del punt PAE arran l´avantprojecte de llei per a la creació d´empreses

14 gener 2022

El consell de ministres ha aprovat recentment l’avantprojecte de llei “crea y crece”. La norma és una de les principals reformes del pla de recuperació, transformació i resiliència, dirigida a impulsar la creació d’empreses, facilitar el creixement i l’expansió.

Repassem les mesures que afecten la creació d’empreses per via electrònica (PUNT PAE).

 

Article 2- Modificació del text de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol

El capital de la societat de responsabilitat limitada no podrà ser inferior a un euro. Si el capital de la SL no arriba a 3000 euros, s’aplicaran les següents regles.

1.       El 20% dels beneficis s’han de destinar a la reserva legal

2.       En cas de liquidació voluntària o forçosa, si el patrimoni és insuficient, la responsabilitat solidària dels socis és fins a arribar els 3000 €.

Prohibició de capital inferior al mínim- No s'autoritzaran escriptures de constitució de societat de capital que tinguin una xifra de capital social inferior al legalment establert.

 

Article 5. Modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització

Inscripció amb estatuts tipus

El registrador mercantil, una vegada rebuda del CIRCE còpia electrònica de l'escriptura de constitució juntament amb el NIF provisional assignat i l'acreditació de l'exempció de l'impost de transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la modalitat d'Operacions Societàries, realitzat:

a)       Procedirà a la qualificació i inscripció dins el termini de les 6 hores hàbils següents a la recepció telemàtica de l'escriptura.

Inscripció sense estatuts tipus

El registrador mercantil, una vegada rebuda còpia electrònica de l'escriptura de constitució, inscriurà la societat inicialment al Registre Mercantil en el termini de 6 hores hàbils, indicant exclusivament les dades relatives a denominació, domicili i objecte social, a més del capital social i l'òrgan d’administració seleccionat.

L'escriptura de constitució s'inscriurà de forma definitiva en els termes del seu atorgament dins del termini de 5 dies contant des de l'endemà de la data de presentació.

 

Disposició transitòria segona. Societats en règim de formació successiva.

Les societats de responsabilitat limitada amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest avantprojecte de llei, podran optar per modificar-ne els estatuts per deixar d'estar sotmeses al règim de formació successiva.

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

Més informació:

Senwei Zhou

Correu electrònic: szhou@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.