Ajuts per a la retirada d’amiant en béns immobles ubicats a Catalunya

05 novembre 2021

Finalitat de la subvenció:

L’Agència Catalana de Residus (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) ha obert una convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i que estiguin ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat d’efectuar-ne l’extracció amb les màximes condicions òptimes per a una millora ambiental i la minimització del risc que l’amiant comporta per a la salut pública.

L’import de l’ajuda inclou la manipulació i retirada de l’amiant, el seu transport, gestió i tractament per part de les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

Beneficiaris:

Està destinada a tots els propietaris de béns immobles (siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns), ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, amb residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

Els destinataris no es limitaran únicament als propietaris de locals comercials, sinó a tot propietari d’un bé immoble que disposi d’aquests residus.

Quantia:

L’import total que s’assigna a la convocatòria és d'1.000.000 € per a l’any 2021.

La quantitat per a cada beneficiari és, com a màxim, de 12.000 €.

Termini:

El termini per presentar sol·licituds en la convocatòria està comprès entre el 2 de novembre de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la documentació pertinent (document tècnic del projecte que defineixi les actuacions objecte de la sol·licitud, còpia del pressupost, document acreditatiu de la titularitat de l’immoble, etc.) i el sol·licitant haurà de complir una sèrie de requisits (estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, declaració d’obtenció d’altres ajuts públics o privats, etc.).

 

Enllaços d’interès:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8534/1876728.pdf

http://residus.gencat.cat/es/actualitat/noticies/detall/ac_subv_amiant_2021-00001

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_3212_2021_amiant?moda=1

 

Més informació:

Joan Farres

jfarres@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.