Ajuts per a projectes de prevenció de residus

25 juliol 2018

Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/953/2018,de 10 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte :

  • A1.  La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
  • A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general.
  • A3.  La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Classe B . Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament ( R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental :

  • B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  • B2.  Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
  • B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

BENEFICIARIS

Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.

IMPORT SUBVENCIONABLE

L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per dur a terme els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit :

T = tipus de projecte; S = superació de normes de la Unió Europea o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea; D = adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea; R+D = recerca industrial i desenvolupament experimental

T

S

D

R+D

En cas de pime

En cas de col·laboració efectiva de diverses empreses

A1

30%

5% - 10%

 

+10%

 

A2

30%

5% - 10%

 

+10%

 

A3

25%

 

 

+10%

 

B1

 

 

25%

+10%

+15%

B2

 

 

25%

+10%

+15%

B3

 

 

25%

+10%

+15%

 

TERMINIS

-       Sol·licitud :

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins al 3 de setembre de 2018.

-       Execució accions :

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

           

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució TES/953/2018 on hi podeu consultar les actuacions no subvencionables i la documentació que cal presentar amb la sol·licitud ( articles 2.1.3 i 8 ).