Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular

21 novembre 2022
Aprofita els nous ajuts econòmics per a projectes de foment de l’economia circular. El termini de presentació de les sol·licituds serà el que indiqui la corresponent resolució de la convocatòria.

Enguany ha entrat en vigor la Resolució ACC/3552/2022, de 14 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

 

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta resolució.

 
PROJECTES SUBVENCIONABLES
 
Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis.
 
Classe B. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.
 
 
Tipus de projectes subvencionables de les classes A i B:
 

1.    Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.

Són exemples de projectes subvencionables: productes i serveis desmaterialitzats, amb reducció del pes material, multifuncionals, monomaterials, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reutilitzables, remanufacturables, reciclables, modulars i actualitzables, amb substitució de matèries primeres no renovables per matèries primeres renovables, etc.

S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes d’introducció al mercat de nous productes que no incorporen, ja que han estat substituïdes, substàncies extremadament preocupants (SEP), segons la llista SEP i l’Annex XIV del Reglament REACH, o de substàncies restringides de l’Annex XVII del reglament REACH per a l’ús restringit de la substància.

Cal que els projectes d’aquesta categoria incloguin l’execució d’una anàlisi amb enfocament del cicle de vida del producte o servei, tret que a la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat feta.

2.    Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)

3.    Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.

4.    Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-backschemes).

5.    Remanufactura.

6.    Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia.

 
Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.
 
Es consideren dins d’aquesta classe els projectes que inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, sigui en l'àmbit sectorial o bé territorial, i les accions de comunicació que en derivin (campanyes, jornades, etc.).
 
Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.
 
 
BENEFICIARIS
 
Poden optar a les subvencions els següents beneficiaris, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya:
 -       Projectes de classe A o B:

·         Empreses privades i agrupacions d’empreses privades.

-       Projectes de classe C:

·         Organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

 L’empresa beneficiària o les empreses agrupades beneficiàries són les responsables de dur a terme l’activitat subvencionada i de justificar els treballs realitzats.

Una mateixa organització beneficiària pot ser promotora o sòcia en un màxim de dos projectes.
 
CARÀCTER INCENTIVADOR
No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
 
IMPORT SUBVENCIONABLE
L’import de l’ajut és d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l’empresa beneficiària no és una microempresa o una pime. L’import és d’un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per a projectes de la classe C.
 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.
 
TERMINIS

-       Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que recull la base 8, serà el que indiqui la corresponent resolució de la convocatòria.

 -       Resolució: És d’un màxim de 6 mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

 -       Execució: És d’un màxim de 24 mesos des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

 -       Justificació: Com a màxim, 4 mesos després de la data de finalització del termini màxim d’execució.

 

Adjuntem l’enllaç web a l'ACC/3552/2022, on podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (Base 8).

 

DES DE PIMEC POSEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ UNA EINA GRATUÏTA PER A CONÈIXER COM APLICAR L’ECONOMIA CIRCULAR A LA VOSTRA EMPRESA EN NOMÉS DUES PASSES:

 1a) Utilitza el nostre qüestionari online: PIMECGNOSIS

Omplint aquest qüestionari, podreu analitzar en quin punt està l’empresa pel que fa a la sostenibilitat, detectar les oportunitats de millora que es poden dur a terme i tenir clar el vostre full de ruta per poder després executar-lo aprofitant aquests ajuts.

2a) Farem una sessió de contrast amb vosaltres, per comentar els resultats d’aquest qüestionari i ajudar-vos a definir un full de ruta.

 

Més informació:

DEPARTAMENT de Medi Ambient

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.