Ajuts a projectes d’investigació en línies estratègiques

29 abril 2021

Si els vostres projectes s’ajusten a les característiques del programa descrit ho podeu tramitar en aquest enllaç.

 

Administració

 

Estat

 

 

Departament

 

Ministeri de Ciència i Innovació

Agència Estatal d'Investigació

 

 

Empresa elegible

 

_Organismes públics d’investigació

_Universitats públiques i privades

_Instituts d’investigació sanitària acreditats

_Centres tecnològics d’àmbit estatal

_Centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal

_Centres d’I+D+i públics i privats sense ànim de lucre

_Empreses

_Associacions empresarials sectorials

 

 

Sector

 

Científic i tecnològic

 

 

Finalitat

 

Investigació i desenvolupament

 

 

Modalitat

 

Préstec (empreses sector privat) o subvenció (entitats sector públic i organismes d’investigació privats)

 

 

Objecte

 

Projectes d’investigació industrial realitzats en cooperació entre empreses i agents d’I+D

públics i privats, alineats amb les prioritats temàtiques següents:

 

1: Malalties animals emergents i zoonosi

2: Millora sostenible de la productivitat vegetal: desenvolupament de programes

i productes fitosanitaris innovadors

3: Nous sistemes d’observació, modelització i gestió d’ecosistemes marins

4: Sostenibilitat de plàstics: síntesi, reciclatge i valorització

5: Una nova generació de bateries

6: Conversió eficient de la llum solar en combustibles i productes químics

7: Tecnologies d’edificis intel·ligents

8: Estratègies intel·ligents de mobilitat urbana i metropolitana

9: Patrimoni cultural

10: Implementació experimental de tecnologies quàntiques

11: Robots per ajudar les persones

12: Combustibles sostenibles

13: Bessons digitals: modelització i disseny

14: Noves estratègies de biofabricació: dels òrgans en un xip, organoides o bioimpressió 3D,

a l’aplicació clínica

15: Nanomaterials i nanotecnologia per al diagnòstic de malalties humanes

16: Nous enfocaments per a comprendre els mecanismes i establir noves estratègies

per a la immunoteràpia del càncer causat per tumors sòlids

17: Enfocaments innovadors per a la millora de la comprensió i identificació de dianes terapèutiques innovadores per a l’arterioesclerosi

18: Desinformació, enganys i notícies falses a través de canals públics i privats

19: Estratègies per abordar la despoblació i les desigualtats socioespacials

20: Canvi demogràfic i el futur dels serveis públics: salut i pensions

21: Manteniment predictiu d’infraestructures mitjançant sistemes intel·ligents

22: Explotació i modelatge de la complexitat en escenaris de previsió de riscos

23: Plàstics en ambients naturals

 

 

Conceptes subvencionables

 

Despeses desenvolupament i execució de les activitats I+D:

_Costos de personal dedicat al projecte

_Aparells i equips (excloent dispositius informàtics d’ús genèric)

_Material fungible i subministraments

_Auditoria de comptes (es finançarà màx. 1.200€)

_Subcontractació

_Altres costos directes: patents, consultoria, contractes i assistències tècniques i viatges

 

 

Pressupost del projecte

 

 

400.000 € (mín.)-2.000.000 € (màx.)

 

Durada del projecte

 

 

3 anys

 

% Màxim

 

 

_Organismes I+D públics: subvenció fins al 100%

_Organismes I+D privats: subvenció fins al 100%

_Empreses privades: préstec (fins al 95% del cost finançable del projecte)

_Empreses públiques: ajut màx. 65%

 

 

Característiques préstec

 

_Tipus d’interès: EURÍBOR a 1 any publicat pel Banc d’Espanya el mateix dia del mes anterior

al de publicació de la convocatòria. Si fos negatiu, l'interès aplicable serà el 0%. Tenint en compte

aquest precepte, el % al qual es concedeix el préstec d’aquesta convocatòria el 2021 serà el 0%.

_Període de carència: 3 anys

_Termini d'amortització: 10 anys

_Exempció de garanties:

   - Concedit en préstec en cada entitat per projecte < 200.000€

   - Concedit en préstec per projecte < 1.000.000€

En cas de presentació de garanties, correspondran al 25% de la quantitat concedida

 

 

Estat

 

 

Oberta

 

 

Data inici presentacions

 

 

27/04/2021 0:00h

 

Data final presentacions

 

 

18/05/2021 14:00h

 

Tipus de convocatòria

 

 

Concurrència competitiva

 

 

Documentació a presentar amb la sol·licitud

 

_Formulari de sol·licitud

_Memòria tècnica del projecte (en anglès) (annex III)

_Addenda de la memòria:

 • Empreses que tinguin els comptes dels dos últims exercicis al Registre Mercantil:
  no hauran d’aportar informació addicional
 • Empreses que no tinguin obligació de registrar comptes en el Registre Mercantil,
  empreses que no tinguin algun dels comptes dels dos últims exercicis registrats
  al Registre Mercantil i associacions empresarials sectorials: presentar comptes
  tancats i auditats dels dos últims exercicis
 • Empreses i associacions empresarials sectorials amb <3 anys a la data de finalització
  del termini de presentació de sol·licituds: presentar comptes tancats i auditats
  i el Pla de Negocis de l’entitat per als 3 exercicis següents (model web).

 

 

Període execució projecte

 

 

A partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (dins del 2021)

 

 

Període justificació

 

 

_Presentació d’un únic informe cientificotècnic a la finalització del projecte

_Justificació econòmica anual

 

 

Portal / Enllaç

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?
vgnextoid=7b3e211217048710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610
VgnVCM1000001d04140aRCRD

 

 

Pressupost convocatòria €

 

 

86.000.000 € (convocatòries 2021, 2022 i 2023)

Next Generation EU

 

 

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.