Ajuts per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica

20 novembre 2015
Aprofita els ajuts de l'ICAEN per dur a terme una Auditoria Energètica de l'empresa o implantar la Norma ISO 50.001 d'eficiència energètica. Ambdues eines t’ajudaran a conèixer amb detall els consums d'energia i a establir metodologies de gestió que repercutiran en un estalvi, i et permetran disposar d'informació quantitativa i qualitativa per prendre decisions estratègiques.

Acaba d’entrar en vigor la RESOLUCIÓ EMO/1986/2015 per a la concessió de subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica en el marc del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020 )

S’hi poden acollir els projectes i actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin dins el territori català, des de l’1 de gener de 2015 fins el 8 de març de 2016, i que responguin a alguna d’aquestes línies d’actuació:

- AEPIME. Impuls a les auditories energètiques a les PIMES del sector alimentari i químic.

  • Pressupost disponible : 290.000 €
  • Ajuts del 35% del cost de l’auditoria energètica (màxim de 3.000€/establiment)
  • Destinataris: empreses privades del sector alimentari (Codi Català d’Activitat Econòmica, divisió 10 i 11) i químic (Codi Català d’Activitat Econòmica, divisió 20 i 21) amb un consum energètic superior o igual a 500 MWh/any. Queden excloses les empreses obligades a fer-la segons l’article 8 de la Directiva 2012/27/UE
  • Cost elegible: auditories energètiques parcials o globals realitzades per una empresa especialitzada amb els continguts mínims de la UNE-EN 16247.

- ISO. Implantació de la ISO 50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Implantació i primera certificació de la norma internacional ISO-50.001 a empreses de qualsevol sector, inclosos el servei logístic i de transport en els establiments on es realitzi l’actuació amb ubicació a Catalunya.

  • Pressupost disponible: 200.000 €
  • Ajuts del 40% del cost de la implantació del sistema de gestió realitzada per una empresa externa i el cost de la primera certificació (màxim de 3.000 € per sol·licitud)
  • Destinataris: empreses privades, fundacions, altres institucions sense finalitat de lucre i ens corporatius, corporacions locals, altres ens dependents de corporacions locals, i els consorcis adscrits a corporacions locals
  • Cost elegible: cost de la implantació del sistema de gestió realitzada per una empresa externa i el cost de la primera certificació.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser telemàtica i amb certificat digital.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que es troba a disposició de les persones interessades a la següent adreça electrònica:

Canal empresa: http://canalempresaweb.gencat.cat/ca

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 d’octubre de 2015 i finalitza el 20 de novembre de 2015 o bé quan s’exhaureixi el pressupost disponible.

Des de PIMEC et podem ajudar en la implantació de la ISO 50.001 i en la realització de l’auditoria energètica.


Més informació:

Departament de Medi Ambient

Núria Vintró

Telèfon: 972 225577

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.