Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

29 abril 2021

Si els vostres projectes s’ajusten a les característiques del programa descrit ho podeu tramitar en aquest enllaç.

 

Administració

Generalitat

Departament

Departament d’Empresa i Coneixement

ACCIÓ

Empresa elegible

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya

*Excloses: empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis, i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles

Finalitat subvenció

Dinamització de l’economia

Projectes subvencionats

A – Projectes de creació d’ocupació:

 • Centres de serveis TIC (centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades, estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs)
 • Centres de decisió supraregional (centres amb capacitat decisòria sobre les funcions i l'estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional)
 • Projectes industrials (producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o de serveis a la indústria)
 • Centres logístics (centres amb activitats de distribució) i centres que addicionalment desenvolupin tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte
 • Centres R+D

B – Projectes d’inversió:

 • Inversió en actius fixos que incorporin una nova activitat per a l’empresa a Catalunya o l'ampliació de la capacitat productiva.
 • Inversió en actius fixos d’empreses que hagin adquirit unitats productives d’empreses en concurs de creditors o sentència aprovatòria de conveni de creditors (sector industrial o serveis a la indústria)
 • Inversió en centres R+D
 • Projectes estratègics que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa.

Despeses subvencionables

A: Cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat: salari brut i cotitzacions socials obligatòries a la SS a càrrec de l’empresa

B: Actius fixos productius materials i immaterials i instal·lacions vinculades al procés productiu

S’exclouen les despeses en actius immobiliaris, obra civil i instal·lacions associades a l’obra civil, despeses d’enginyeria i despeses d’instal·lacions quan no es tracti d’actius vinculats directament a una línia productiva

Requisits específics

 

A - Projectes de creació d’ocupació

Creació mínima de llocs de treball

Centres de serveis TIC

25

Centres de decisió supraregional

15

Projectes industrials

15

Centres logístics

15

Centres R+D

8

 

B - Projectes d’inversió

Inversió mínima

Projecte d’inversió que impliqui nova activitat per a l’empresa o l'ampliació de la capacitat productiva

 

2.000.000€

Inversió en actius fixos d’empreses que hagin adquirit unitats productives d’empreses en concurs

 

200.000€

Inversió en centres R+D

500.000€

Projectes estratègics

5 Mio€ i creació neta de mín. 30 llocs de treball

 

Import ajut

 

A - Projectes de creació d’ocupació

Intensitat ajut

Import màxim ajut

Centres de serveis TIC

30%

200.000€

Centres de decisió supraregional

Projectes industrials

Centres logístics

Centres R+D

 

B - Projectes d’inversió en actius fixos

Intensitat ajut

Import màxim ajut

Projecte d’inversió que impliqui una nova activitat per a l’empresa o l’ampliació de la capacitat productiva

 

8%

200.000€

Inversió en actius fixos d’empreses que hagin adquirit unitats productives d’empreses en concurs

 

20%

Inversió en centres R+D

10%

Projectes estratègics

10%

500.000€

 

Termini execució

01/01/21-31/12/22

*Els actius fixos s’hauran d’incloure a l’actiu i romandre mín. 3 anys des la data de finalització del projecte (5 anys per als projectes estratègics)

*Els nous llocs de treball s’hauran de mantenir mín. 3 anys des de la data de finalització

Documentació a presentar

La sol·licitud inclou:

 • Formulari (model web)
 • Memòria tècnica del projecte (model web)
 • Pressupost complet i detallat del projecte (model web)
 • Declaració d’ajuts rebuts en concepte de mínimis els darrers 3 anys (model web)

Procediment concessió i valoració

Concurrència competitiva (veure criteris de valoració Base 8)

 

 

Data inici presentacions

29/04/2021  9h.

Data final presentacions

 

22/07/2021 14h.

Portal / Enllaç

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-dAjuts-a-inv...

 

Normativa

Bases reguladores: RESOLUCIÓ EMC/1084/2021, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1188/2021, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

 

Pressupost

4,4 Mio€

 

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.