Ajuts per a inversions en eficiència energètica (2a convocatòria)

10 juny 2021
Aprofita els nous ajuts econòmics per a inversions en eficiència energètica per a empreses. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de juny de 2023.

Enguany s’ha publicat la Resolució EMC/1745/2021, de 25 de maig, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial.

Aquesta nova convocatòria té exactament les mateixes característiques i requisits que l’anterior, excepte pel que fa al termini per a sol·licitar els ajuts, que finalitza el 30 de juny de 2023.

 

OBJECTIU DEL PROGRAMA

L’objecte d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora d’eficiència energètica.

 

QUANTIA

Els ajuts atorgats a l’empara del Programa poden ser d'una quantia màxima del 30% de la inversió elegible corresponent i d'un import màxim d’inversió elegible per sol·licitud de 8.000.000 euros.

Són ajuts a fons perdut.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica se centren en dues tipologies:

 • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 75.000 euros.

Inversions en substitució d’equips i instal·lacions per d'altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica, per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2.

 • Implantació de sistemes de gestió energètica, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 30.000 euros.

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

El sistema de gestió energètica és la part del sistema de gestió d’una organització l'objectiu de la qual és desenvolupar i implantar la seva política energètica, així com gestionar aquells elements de les seves activitats, productes o serveis que interactuen amb l’ús de l’energia (aspectes energètics).

 

ACTUACIONS NO SUBVENCIONABLES

 • Actuacions relacionades amb la cogeneració; ni tampoc aquells projectes de solar fotovoltaica o eòlica perquè no redueixen el consum d’energia final, sinó que el consum és el mateix però canvia la font proveïdora d’electricitat.
 • Actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda donat que no tenen caràcter incentivador.

 

BENEFICIARIS

Empreses que tinguin la consideració de PIME o de gran empresa del sector industrial amb CNAE 2009 (del 07 al 39, excepte els epígrafs 12 i 34).

 

RÈGIM REGLAT

Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

 

TERMINIS

 • Sol·licitud : Des de l’endemà de la publicació de la nova convocatòria fins que s’esgoti el fons dels ajuts o fins al 30 de juny de 2023.
 • Resolució: Des de la data de sol·licitud fins als 6 mesos següents. Si en aquest període no es rep resposta, la sol·licitud es considera desestimada.
 • Execució: 24 mesos des de la data de notificació de la Resolució d’atorgament de l’ajut.
 • Justificació: 3 mesos des de la finalització del termini màxim d’execució.

 

Des de l’Àrea de Medi Ambient us ajudarem a:

 1. Analitzar que l’actuació que voleu fer encaixi en aquesta línia d’ajuts.
 2. Executar aquestes actuacions.
 3. Tramitar els papers per a sol·licitar l’ajut.

 

Més informació:

Departament de Medi Ambient

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.