Ajuts per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

18 gener 2022
Aprofita els nous ajuts econòmics per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques (convocatòria pendent de publicar).

Enguany s’ha publicat el Reial Decret 1124/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i, a Catalunya, l'ICAEN n'és l'òrgan gestor.

Cada comunitat autònoma efectuarà la convocatòria corresponent en un termini màxim de 3 mesos, des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats del Reial Decret:

 

Actuacions subvencionables

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, les quals hauran de complir els requisits que s'estableixen en l'annex I, i es corresponen amb els programes d'incentius que s'aproven per aquest Reial decret i tot seguit s'especifiquen:

  1. Programa d'incentius 1: Implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent-hi el sector residencial.
  1. Programa d'incentius 2: Implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Actuacions subvencionables (Programa d’incentius 1 i 2)

Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques

Instal·lacions aerotèrmiques

Instal·lació solar tèrmica

Biomassa cambra de combustió

Calderes de biomassa i aparells de calefacció local

Desenvolupament de noves xarxes de canonades de distribució i subestacions d’intercanvi o ampliació de les existents per a centrals de generació noves o existents.

 

Beneficiaris

Dins del Programa d'incentius 1, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

  • Persones físiques
  • Persones jurídiques
  • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
  • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb personalitat jurídica o sense.

Dins del Programa d'incentius 2, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

  • Entitats locals territorials
  • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
  • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb personalitat jurídica o sense.

 

Quantia

La quantia de les ajudes als destinataris últims s'inclou en l'annex III d'aquest Reial decret per a cadascun dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables.

En aquest quadre es pot veure la intensitat màxima a què poden arribar els ajuts:

 

% ajuda base          gran empresa

% ajuda base mitjana empresa

% ajuda base petita empresa

Programa d’incentius 1

35%

40%

45%

 

Terminis

  • Sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació, o com a màxim el 31 de desembre de 2023.

 

Caràcter incentivador

Donat el caràcter incentivador del programa d'incentius, només s'admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda en el cas del programa 1, i amb posterioritat a la data de publicació en el BOE del present Reial decret en el cas del programa 2.

 

Règim reglat

Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Adjuntem l'enllaç web al Reial Decret 1124/2021, on podeu consultar l'annex I (actuacions subvencionables), l'annex II (documentació que cal presentar amb la sol·licitud) i l'annex III (quantia de les ajudes).

 

Més informació:

Departament de Medi Ambient

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.