Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19 (tercera convocatòria)

17 novembre 2021
Aquest divendres 19 de novembre és la data límit per a la inscripció prèvia.

Segons ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre.

A qui va adreçada

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (CB, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica) que hagin sofert una caiguda de l’activitat el 2020 amb relació al 2019 d’almenys un 30 %.

*S’exclouen els sectors de la secció K i U de CNAE.

 

Compromisos del Beneficiari

  • Manteniment Activitat
  • No repartiment de dividends

Requisit elegibilitat Beneficiari

  • Empresaris i professionals que d’acord amb operacions declarades en l’IVA o equivalent el 2020 hagin tingut una caiguda en el volum d’operacions declarat superior al 30 % respecte al 2019.
  • Empresaris, professionals i empreses que apliquin el règim d’estimació directa amb un volum de deutes pendent i/o costos fixos incorreguts pagats subvencionables, igual o superior a 4.000 €.

*No poden ser destinataris els empresaris o professionals que hagin declarat un resultat net negatiu a l’exercici 2019

*En el cas d’haver-se presentat en alguna de les convocatòries anteriors, el deute a declarar ha de ser complementari al que ja ha estat objecte de les anteriors.

 

Finalitat

El pressupost resultarà dels fons sobrants de les anteriors convocatòries, que es repartirà fins que s’exhaureixi el pressupost disponible i, si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds, es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds presentades.

 

Aplicació de la línia

Ajut de caràcter finalista destinat a satisfer deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos*, incloses les pèrdues comptables, sempre que s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

*Costos fixos subvencionables: arrendaments, subministraments, assegurances, telefonia i internet, pagats o no, sous i salaris pagats, així com pèrdues comptables.

 

Els deutes se satisfaran segons el següent ordre:

  1. Pagaments a proveïdors i altres creditors no financers, per ordre d’antiguitat
  2. Deute amb creditors financers (prioritzant la reducció del deute amb aval públic)
  3. Costos fixos incorreguts

Període inscripció prèvia

12/11/21- 19/11/21

*Es pot efectuar el pagament dels deutes a partir de la presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia

 

Portal/link

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajudes-rdl-5-2021/ajutssolvencia-3a/index.html

 

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.