Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’ocupació en petites empreses, microempreses i cooperatives

15 febrer 2021

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha publicat les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts extraordinaris per al manteniment dels llocs de treball en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives, amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.

 

Entitats beneficiàries

Les microempreses (persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros), petites empreses (persona física o jurídica que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros), les cooperatives (amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros) amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.

 

Quantia

L'ajut consistirà en 2.000 € per treballador en situació d'ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 € per empresa beneficiària. L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció. L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 208.000.000 €, i es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. En el cas que s'ampliï la dotació pressupostària, els beneficiaris exclosos per manca de pressupost rebran l'ajut sol·licitat, amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre cronològic de la seva sol·licitud. En aquest supòsit, no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud.

 

Principals requisits específics i condicions per sol·licitar l’ajut

 • Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
   
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020. En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents. S’entén per nombre de treballadors la suma del nombre total de treballadors que té l'empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de jornada (completa, reduïda...).
   
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament. Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
   
 • Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

 

Termini de sol·licitud i procediment

 • El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i s’acaba a les 12:00 hores del dia 22 de febrer de 2021.

 

Procediment de concurrència competitiva

 • La resolució de concessió es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Sol·licitud i justificació

 • Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).
   
 • Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat)

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la seu electrònica per incidència tècnica es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

 

Normativa reguladora

 

Més informació

Sra. Anna Mora: amora@pimec.org

*Aquest document és un resum dels punts més rellevants. Es podran consultar la resta de requisits i condicions detallats a la Resolució corresponent.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.