Ajuts destinats a la retirada de cobertes d’amiant afectades per la pedregada del 30 d’agost de 2022 i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes afectades

21 octubre 2022

Ja ha entrat en vigor la Resolució ACC/3060/2022, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria extraordinària d’ajuts destinada a la retirada de cobertes d’amiant afectades per les inclemències meteorològiques esdevingudes el dia 30 d’agost de 2022 en els municipis afectats segons l’informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes afectades.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta resolució.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones propietàries de béns immobles que tinguin cobertes d’amiant i que hagin sofert danys materials a causa de la pedregada del dia 30 d’agost de 2022, i tinguin la necessitat de retirar-les o ja les hagin retirades, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Els municipis dels immobles afectats hauran de constar dins l’àmbit territorial establert en el següent informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya i disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya:

https://residus.gencat.cat/web/.content/aux_/comunes/docs/informe_area_afectacio_pedra_20220830.pdf

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DE LES AJUDES

  1. Retirada de cobertes d’amiant

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari, amb un percentatge del 100% de les factures presentades, amb un màxim per metres quadrats de coberta d’amiant segons l’escalat següent:

Cobertes d’amiant

Import màxim

subvencionable

De fins a 49 m2

1.700 €

De 50 m2 fins a 99 m2

35 €/m2

De 100 m2 fins a 499 m2

25 €/m2

De 500 m2 fins a 999 m2

20 €/m2

A partir de 1.000 m2

15 €/m2

 

 

Aquests imports són per a cada actuació subvencionada, segons pressupost/factura de l’empresa RERA que ha efectuat o efectuarà els treballs de neteja i retirada de material d’amiant.

 

  1. Instal·lacions d’autoconsum

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari, amb un percentatge del 70% de les factures presentades i un màxim per potència pic instal·lada (la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació) segons l’escalat següent:

Instal·lacions

Subvenció màxima per potència

pic instal·lada (€/kWp)

De fins a 10 kWp

1050

De més de 10 kWp fins a 100 kWp

804

De més de 100 kWp fins a 1.000 kWp

622

 

 

La subvenció màxima a percebre serà la corresponent a 1.000 kWp de potència de la instal·lació. Les instal·lacions amb potències superiors a 1.000 kWp seran subvencionables, però en cap cas es podrà percebre un ajut per la part de la potència que superi els 1.000 kWp indicats.

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El criteri d’atorgament serà per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l’exhauriment del pressupost.

 

TERMINIS

  • Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que indiqui la corresponent resolució de la convocatòria.
  • Resolució: És d’un màxim de 6 mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
  • Execució: A partir del 30 d’agost de 2022 fins 12 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.
  • Justificació: El termini màxim de justificació de les actuacions subvencionades serà de 13 mesos des de la data de resolució definitiva d’atorgament.

 

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució ACC/3060/2022, on podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (Base 7).

 

Més informació:

Departament de Medi Ambient de PIMEC

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.