Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, risc d'exclusió o beneficiàries de l’RGC

29 juny 2020

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha impulsat aquest ajut per afavorir i facilitar l’accés al mercat de treball de persones especialment vulnerables, en igualtat de condicions, com a mecanisme de lluita eficient contra la dependència, la pobresa econòmica, els riscos d’exclusió social o la marginació.

Entitats beneficiàries

Empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya. 

Quantia

La quantia màxima de l'ajut és de 6.650 € per a un contracte de 12 mesos a jornada completa. Per a contractes d’entre sis i dotze mesos, se subvencionarà la part proporcional.

Principals requisits i condicions per sol·licitar l’ajut:

 • Formalitzar un contracte, durant l’any de la convocatòria, d’un mínim 6 mesos de durada a jornada completa, en qualsevol modalitat contractual vigent, a persones destinatàries de la subvenció. Les persones destinatàries són:
  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
    
  • Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament
   contractades per empreses d’inserció
    
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) 

Els requisits per accedir a la subvenció són els següents:

 • Tenir seu social o centre de treball a Catalunya.
   
 • Les empreses o les entitats han d'estar legalment constituïdes, donades d’alta d’activitat econòmica i inscrites als registres corresponents, i han de disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i els altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com els estats comptables i registres específics exigibles.
   
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i Seguretat Social.
   
 • Complir qualsevol obligació legal o normativa (inclusió, PRL, prevenció, igualtat...) i no tenir cap prohibició o circumstància que impedeixi adquirir la condició de beneficiari de l’ajut.
   
 • Informar si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.
   
 • L'empresa ha de comunicar a les persones contractades que, per tal de verificar el compliment de l'objecte de la subvenció, l'administració ha de consultar el seu informe de vida laboral per al període de contractació pel qual s'hagi atorgat la subvenció. Si la persona contractada denega l'autorització es requerirà a l'entitat la còpia de l'informe de vida laboral.
   
 •  No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual.
   
 • L'ajut es rebrà un cop sigui aprovada la subvenció en un pagament únic.

*Aquest és un resum dels punts més rellevants. Podeu consultar la resta de requisits i condicions a la normativa.

Termini de sol·licitud

 • Del 18 de març al 30 de setembre de 2020 (o fins a exhaurir fons).
 • Ajut per concurrència no competitiva.

Normativa reguladora

Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny.

Resolució TSF/731/2020, de 10 de març.

Persona de contacte: Helena Martínez 

Enllaç al tràmit:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat?category=76d429a4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.