Ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

06 juliol 2022

Finalitat de les subvencions: finançar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador o de sostenibilitat, així com de millora d’equipaments, dirigits al sector comercial que es troba ubicat a la demarcació.

 

Persones Beneficiàries

Poden acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre les següents entitats locals:

a)       Els municipis, representats pels seus ajuntaments respectius.

b)      Les províncies i illes a través de les disputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars.

c)       Les comarques i/o altres entitats que agrupen diferents municipis, instituïdes per les comunitats autònomes.

d)      Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del 60% del total de la població de la mancomunitat.

 

Quantia: La present convocatòria presenta una dotació pressupostària de 60.494.350 €.

La intensitat de l’ajuda a concedir segons les bases reguladores serà del 60% com a mínim i del 100% com a màxim sobre el pressupost del projecte que s’hagi considerat finançable, fins a un màxim de subvenció de 2.000.000 €.
 

Terminis: Les candidatures es podran presentar en el termini d’un mes, contant des de l'endemà a la data de publicació d’aquest extracte de la convocatòria, és a dir, des del 6 de juliol de 2022 fins al 6 d’agost de 2022.

La sol·licitud s’ha de realitzar de manera electrònica a través de la seu electrònica del ministeri.

 

Enllaços d’interès

Convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21979.pdf

Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10332.pdf

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.