Ajuts a Agrupacions Empresarials Innovadores

05 juliol 2022
Es publica la convocatòria corresponent a 2022 d'ajuts de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les pimes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. El pressupost assignat a aquesta convocatòria és de 8.000.000 €.

PROGRAMA

Agrupacions Empresarials Innovadores

 

FITXA TÈCNICA

Administració

Govern

Departament

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

Empresa Elegible

Col·lectius empresarials amb característiques d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI)*

*Cal la inscripció al registre del Ministeri (segons Ordre IET/1444/2014)

*AEI: entitat sense ànim de lucre que combini empreses, centres d’investigació i centres de formació, involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu, entorn d’un sector científic o tecnològic o segment de mercat objectiu. Integrada per entitats proveïdores de coneixement i/o tecnologia i empreses (essent pimes mín. el 40% d’aquestes)

Finalitat subvenció

Millora de la competitivitat de les pimes i afavorir l’enfortiment dels col·lectius empresarials

Tipus d’ajut

Subvenció

Règim

Concurrència competitiva

Línies

_Línia 1: Actuacions de suport al funcionament d’AEI incipients (màxim de 4 anys d’antiguitat)

_Línia 2: Estudis de viabilitat tècnica: definició de projectes per ser presentats a futures convocatòries (Línia 3 o Horizonte Europa)

_Línia 3: Projectes de tecnologies digitals (I+D+i)

Conceptes subvencionables

Despeses directament relacionades amb el projecte o actuació:

 • Despeses de personal tècnic involucrat
 • Col·laboracions externes
 • Despeses de viatges interurbans i allotjament
 • Altres despeses no contemplades en els apartats anteriors, però resultin necessaris i responguin a la naturalesa de l’actuació
 • Per a la línia 1: despeses de lloguer, manteniment de servidors informàtics, subministraments,...

Límits subvenció

 

 • Línia 1: fins al 50% (màx. 70.000 €)
 • Línia 2: fins al 50% (màx. 50.000 € ampliable a 70.000 € si participen 2 o més AEI)
 • Línia 3:

INVESTIGACIÓ INDUSTRIAL:

Fins el 50%, ampliable a 80% si:

 • participant és una mitjana empresa (10 punts)
 • participant és una petita empresa (20 punts)
 • els resultats es difonen públicament (15 punts)

Màxim. 450.000 € si es desenvolupa una activitat innovadora relativa a investigació industrial (ampliable a 500.000 € si hi participen 2 o més AEI o si participen 3 o més pimes).

 

DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL:

Fins al 25%, ampliable a 60% si:

-participant és una mitjana empresa (10 punts)

-participant és una petita empresa (20 punts)

-els resultats es difonen públicament (15 punts)

Màxim. 400.000 € si es desenvolupa una activitat innovadora relativa a desenvolupament industrial (ampliable a 450.000 € si hi participen 2 o més AEI o si participen 3 o més pimes).

 

INNOVACIÓ EN ORGANITZACIÓ O PROCESSOS

Fins al 50% (pime), i 15% (grans empreses que col·laborin amb pimes i les pimes assumeixen el 30% del total dels costos subvencionables). Màxim 200.000 € (ampliable a 250.000 € si participen 2 o més AEI o participen 3 o més pimes).

Estat

Oberta

Data inici presentacions

29/06/22

Data final presentacions

 

26/07/22

Període execució projecte

A partir de la sol·licitud-19/04/2023

Pagament

Abonament anticipat amb anterioritat a la justificació (sense garanties)

Període Justificació

 

Màxim 29/07/2023

Documentació

Memòria de l’actuació

Acreditació del poder de representació del firmant

Estat d’ingressos i despeses de l’últim exercici

Quadre resum de despeses de personal (segons model)

Document d’acord entre participants de cooperació

Declaracions responsables (segons model)

Convocatòria €

 

8.000.000 €

 

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.