Ajuts adreçats a persones autònomes i microempreses de la comarca del Maresme, afectades econòmicament per la covid-19, any 2021

24 novembre 2021

Finalitat de la subvenció:

L’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat una segona convocatòria extraordinària d’ajuts a persones autònomes i microempreses de la Comarca del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19 per a l’any 2021. L’objectiu dels ajuts és proporcionar el màxim suport a persones emprenedores i empreses afectades per la COVID-19 i contribuir a la reactivació i el foment de la competitivitat del teixit empresarial de la comarca.

 

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries les persones jurídiques i les persones físiques treballadores per compte propi (persones autònomes) que compleixin aquests requisits:

a)       Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.

b)      Només persones jurídiques: haver estat d’alta d’activitat a data 1 de gener de 2019 i a data 31 de desembre de 2020 i haver mantingut l’alta activitat des del gener de 2021 i fins a la data de la sol·licitud de l’ajut.

c)       Només persones autònomes: haver estat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) el mes de gener de 2019 i el mes de desembre de 2020 i haver mantingut l’alta d’activitat des del gener de 2021 i fins a la data de la sol·licitud de l’ajut.

d)      Haver tingut un volum de facturació durant l’exercici 2019 entre 9.000 € i 36.000 € (ambdós inclosos).

e)      No trobar-se en cap circumstància que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977

f)        No haver estat beneficiària de la primera convocatòria publicada el 28 de juliol de 2021.

 

Quantia:

La quantia es determina en funció del percentatge de la reducció de la facturació a l’exercici 2020 en comparació a l’exercici 2019:

a)       Tram 1: una reducció en la facturació de l’exercici 2020 entre el 25% i el 50% respecte a l’exercici 2019 serà d’un import de 500 €.

b)      Tram 2: una reducció en la facturació de l’exercici 2020 de més del 50% respecte de l’exercici 2019 serà d’un import de 1.000 €.

 

Termini:

El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB (15 de novembre de 2021) i finalitzarà un cop transcorreguts 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva publicació. Per tant, el termini s’inicia el 16 de novembre i finalitza el 25 de novembre.

Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme: https://seu-e.cat/ca/web/ccmaresme

 

Documentació a presentar

a)       Fotocòpia del NIF/NIE/CIF de la persona autònoma o empresa sol·licitant.

b)      Formulari de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de l’ajut, a nom dels beneficiaris dels ajuts, signat per aquests i  amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària.

c)       Els certificats vigents que acreditin estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la seguretat social.

d)      Només persones autònomes:

a.       Rebut de pagament al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) del gener de 2019, desembre de 2020 i juny de 2021.

b.       El model 130 “IRPF Empresaris i professionals en Estimació Directa” corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019 i el corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020 o, si no pot ser, el model 100 “Impost sobre la Renda de les Persones Físiques” corresponent de l’exercici 2019 i el corresponent a l’exercici 2020, o qualsevol document fefaent que demostri el seu volum d’ingressos durant aquests exercicis.

e)      Només persones jurídiques:

a.       El model 200 “Impost de societats” corresponent a l’exercici 2019 i el corresponent a l’exercici 2020.

b.       Un certificat d’alta IAE.

 

Enllaços d’interès:

https://bop.diba.cat/anunci/3150378/aprovacio-de-la-convocatoria-extraordinaria-per-a-la-concessio-d-ajuts-adrecats-a-persones-autonomes-i-microempreses-de-la-comarca-del-maresme-afectades-economicament-per-la-covid-19-any-2021-consell-comarcal-del-maresme

 

Més informació:

Carla Serra

cserrra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.