Ajut 'Ocupació + Transformació', per a autònoms, microempreses i cooperatives

20 juliol 2022
Termini: fins al dia 27 de juliol a les 15 hores.

Ja es pot sol·licitar l'ajut de 5.000 euros per a professionals autònoms, microempreses i cooperatives del qual us vam informar recentment.

Les sol·licituds es poden fer fins al dia 27 de juliol a les 15 hores, només a través de canalempresa.gencat.cat o tramits.gencat.cat.

Per mitjà del programa "Ocupació + Transformació”, el Departament oferirà un ajut de 5.000 euros a autònoms, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció. A més, l’entitat haurà de dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital.

Poden sol·licitar l’ajut del programa “Ocupació + Transformació”:

  1. Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica, que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el seu volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d'euros.
  2. Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el seu volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.
  3. En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior a l’1 de desembre de 2020 o, com a màxim, aquesta mateixa data.

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

  1. El manteniment de l'ocupació de totes les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què se sol·licita l'ajut.
  2. En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini totes les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.
  3. La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o a la seva transformació digital, en funció de la línia d’ajut sol·licitada, que s’haurà de realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de l’ajut.

L’acció de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital consistirà en la participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada. El sumatori de l’acció o accions formatives que es duguin a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores.

Podeu accedir al tràmit en aquest enllaç.

https://treball.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Programa-dajuts-per-a-autonoms-i-microempreses-Ocupacio-Transformacio

 

Més informació: Teo Méndez tmendez@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.