Ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat

08 maig 2018
Els plans d’igualtat formen part del conjunt d’actuacions en favor de la igualtat entre gèneres i de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Es considera com una de les eines principals d’intervenció per tal d’afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, però no exclusivament en l’àmbit del treball i de l’ocupació.

Un pla d’igualtat, segons l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per dur-los a terme, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

El pla d’igualtat és una clara inversió per garantir els objectius integrals de l’entitat, per introduir a les empreses formes innovadores de gestió i millora de la seva eficàcia organitzativa, contribuint així a una imatge positiva de l’entitat.

Els plans d’igualtat han d’incloure totes les persones de l’empresa i han de tractar les següents matèries: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Les empreses que tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat són les següents:

  • Si tenen més de 250 persones en plantilla
  • Si hi estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu
  • Quan l’autoritat laboral ho hagués acordat en un procediment sancionador, en què s’hagués especificat la substitució de la sanció per la implantació d’un pla d’igualtat.

Per a la resta d’empreses, la implantació de plans d’igualtat és voluntària, prèvia consulta amb la representació legal de la plantilla. Però, cada vegada més, per accedir a la contractació pública l´Administració requereix que les empreses disposin d'un pla d´igualtat.

Els grups d’empresa que tinguin obligació d’elaborar plans d’igualtat hauran de fer-los per a cada empresa, així com fer un diagnòstic de situació individual per a cada organització.

En el desenvolupament del pla d’igualtat participen els representants del personal i la direcció de l’empresa. Pel que fa a la seva execució, és imprescindible la participació i implicació de tota la plantilla.

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació dels treballadors, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

El BOE de 28 d’abril ha publicat l'extracte de la Resolució de 23 d'abril de2018 (https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2018/subv_2018.htm) de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats del Govern espanyol, per la qual es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2018.

Trobaràs tota la informació sobre la convocatòria al web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (https://sede.msssi.gob.es/).

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria. Per tant, el termini de sol·licitud romandrà obert des del 30 d’abril de 2018 fins al 23 de maig de 2018, ambdós inclosos.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, t'ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de plans i mesures d’igualtat..

 

Més informació:

Sra. Itziar Ruedas

Advocada

iruedas@pimec.org