Activitats potencialment contaminants del sòl

13 febrer 2018
Modificació de la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Enguany s’ha publicat l’ORDRE PRA/1080/2017,de 2 de novembre, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 9/2005,de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

 

OBJECTE

L’objecte d’aquesta ordre és modificar l’annex I del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Aquesta modificació té un doble propòsit:

  • ajustar el llistat d’activitats potencialment contaminants del sòl al nou CNAE 2009

(en substitució de l’antic de l’any 2003 – CNAE 93 rev.1).

  • actualitzar les APCS (activitats potencialment contaminants del sòl).

 

OBSERVACIONS

L’actualització del llistat de les APCS (annex I del RD 9/2005) que efectua aquesta Ordre consisteix en la incorporació d’altres factors, o circumstàncies específiques, a contemplar en les activitats per incloure-les o no a l’annex I, per exemple si el focus contaminant està a la intempèrie, si hi ha dipòsits soterrats de substàncies perilloses, etc.

Com a novetat, cal destacar que s’ha inclòs com a activitat potencialment contaminant del sòl la que es du a terme en instal·lacions de tir esportiu.

 

REMISSIÓ DELS INFORMES PRELIMINARS DE SITUACIÓ

Els titulars de les noves activitats incloses en l’annex I mitjançant aquesta Ordre han de remetre a l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, en un termini no superior a dos anys des de la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre, un informe preliminar de situació per a cadascun dels sòls en què es porta a terme l’activitat esmentada, amb l’abast i el contingut mínims que recull l’annex II del Reial decret 9/2005, de 14 de gener

 

DATA D’ENTRADA EN VIGOR

La present Ordre va entrar en vigor el passat 10/11/2017.

 

Fes clic aquí per consultar la modificació de l’annex I del Reial decret 9/2005,de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

 

Més informació:

Departament de Medi Ambient

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org