Activada una línia d'ajuts directes de 5 milions d'euros per a organitzadors d'activitats firals afectats per les restriccions de la covid-19

12 març 2021

El Departament d’Empresa i Coneixement ha activat una nova línia d’ajuts directes dotada amb 5 milions d’euros per a organitzadors d’activitats firals afectats per les mesures de contenció de la Covid-19. El DOGC ha publicat les bases d’aquesta línia, que s’articula a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i que s’obrirà en els propers dies. Així doncs, aquesta línia no és encara operativa, te n’informarem així que es puguin presentar les sol·licituds.

L’objectiu és contribuir a pal·liar les afectacions econòmiques derivades de les restriccions aprovades el 5 de març passat amb la resolució SLT/612/2021, que suspèn la celebració presencial de fires comercials, i que s’afegeixen a les diverses mesures de contenció establertes des de la declaració de l’estat d’alarma, el març de l’any passat.

S’hi podran acollir els organitzadors d’activitats firals que constin inscrits al Registre d’Activitats Firals de la Direcció General de Comerç, per a la celebració d’activitats firals també inscrites al Registre que tinguin una durada mínima d’una jornada (matí i tarda) i màxima de 15 dies consecutius, amb un màxim de dues edicions l’any, que reuneixin una pluralitat d’expositors en un recinte identificable, sigui tancat o a l’aire lliure, amb serveis adequats per als expositors i visitants.

En queden exclosos els congressos, les activitats amb finalitats culturals, educatives, científiques, cíviques, o socials, les activitats promocionals o de venda de qualsevol tipus organitzades per establiments comercials o empreses especialitzades, i els mercats adreçats al públic en general amb venda directa i retirada de mercaderia, encara que rebin la denominació tradicional de fira.

La línia d’ajuts donarà cobertura als dos àmbits següents:

  1. Ajuts per a organitzadors d’activitats firals per activitats suspeses, celebrades amb pèrdues de més del 50% o realitzades en format virtual o híbrid: s’hi podran acollir els organitzadors que s’han vist obligats a suspendre l’activitat un cop que ja havien fet despeses, i els que les han realitzat però han hagut de reduir el nombre d’expositors i/o els ingressos en més del 50% en relació amb l’edició anterior, o bé han hagut d’optar per realitzar l’activitat en format virtual o híbrid (combinant formats presencial i digital).

Cal que els organitzadors d’activitats firals no realitzin més de 15 activitats firals l’any. Així mateix, les activitats firals afectades havien d’estar inscrites al Registre d’Activitats Firals de la Direcció General de Comerç en el moment en què es van suspendre, i programades en el període comprès entre el 14 de març de 2020 i la data d’avui.

Els ajuts consistiran en una aportació única per activitat firal afectada. L’import serà d’un màxim de:

  • Fins a 49 expositors: 6.000 euros/activitat firal
  • Entre 50 i 100 expositors: 12.000 euros/activitat firal
  • Més de 100 expositors: 18.000 euros/activitat firal

L’import es definirà en funció del nombre d’expositors i del prorrateig entre el total de sol·licituds presentades.

 

  1. Ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, on se celebrin almenys dues activitats firals anuals.

Els ajuts consistiran en una aportació única en funció dels metres quadrats del recinte firal. Els imports seran els següents:

  • Menys de 2.000 metres quadrats: 10.000 euros
  • Entre 2.000 i 5.999 metres quadrats: 20.000 euros
  • A partir de 6.000 metres quadrats: 45.000 euros

Per rebre l’ajut, els sol·licitants s’han de comprometre a continuar organitzant activitats firals quan les circumstàncies ho permetin i, com a mínim, a realitzar una nova edició de l’activitat firal per a la qual es rep la subvenció.

En els propers dies s’obrirà la convocatòria d’aquesta línia d’ajuts

La sol·licitud inclourà una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases; no s’exigirà cap altre requeriment per a l’atorgament de la subvenció i el control del compliment dels requisits es farà a posteriori.

Les subvencions s’atorgaran amb criteris de concurrència no competitiva. Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats procedents de qualsevol administració, de la Unió Europea o d’organismes internacionals fins a un llindar màxim de 800.000 euros en ajuts acumulats, en compliment de les darreres decisions de la Comissió Europea relatives al Marc Temporal de les mesures de suport a l’economia en el context de la covid-19.

 

Més informació Maria Josep Contreras mcontreras@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.