Acord entre el Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d’Igualtat i els sindicats, CCOO i UGT, per al desenvolupament de la igualtat efectiva entre dones i homes

31 juliol 2020

El 26 de febrer de 2020 es va iniciar la consulta pública per a la tramitació del projecte de Reial Decret, mitjançant el qual s’hauran de regular els Plans d’Igualtat i el seu registre; i el projecte de Reial Decret pel qual s’haurà de regular la igualtat retributiva entre dones i homes.

L’acord signat el 30 de juliol entre el Govern central i els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, no té eficàcia normativa. Es tracta d’un compromís de les parts signants amb els projectes de textos reglamentaris, la tramitació dels quals s’està portant a terme en aquests moments.

L’acord recull la importància de donar continuïtat a dos temes fonamentals per a l’avanç en la igualtat efectiva entre dones i homes en el treball. D’una banda, els plans d’igualtat que s’han de consolidar com a instruments susceptibles de construir una nova realitat entre dones i homes a les empreses; de l’altra, la igualtat retributiva que ha de fer front a la principal desigualtat existent dins del mercat de treball.

Es tracta, d’altra banda, d’un acord entre el Ministeri i els sindicats majoritaris, sense la part patronal, fet que es podria considerar com una irregularitat en el diàleg social.

De l’acord assolit podem destacar el següent:

Respecte als plans d’igualtat acorden:

  • Les empreses que estiguin obligades a tenir plans d’igualtat hauran d’incorporar els mateixos  mecanismes eficients per al seu correcte seguiment i avaluació.
  • Es reforça el caràcter negociat que hauran de tenir els plans d’igualtat, s’estableixen regles de legitimació i es clarifica el procediment de negociació, especialment a les empreses que no tenen representants legals.
  • S’incorpora una novetat molt rellevant: a les empreses on no hi hagi representació sindical s’haurà de negociar el pla amb els sindicats més representatius del sector.
  • Es defineix com es realitza el còmput real de plantilla de cada organització per tal de saber si aquestes tenen o no l’obligació de disposar d’un Pla d’igualtat.

Reglament d’Igualtat Retributiva:

  • Estableix que totes les empreses tindran l’obligació de dur un registre salarial per garantir que no es produeixen discriminacions en la retribució de dones i homes per igual valor de treball.
  • Les empreses de més de 50 persones no només tindran aquesta obligació sinó que també hauran de passar una auditoria salarial que avaluï i valori cada lloc de treball.
  • Per ordre ministerial, el Ministeri de Treball i Igualtat elaborarà les eines model que puguin ser utilitzades per part de les empreses de manera gratuïta per poder confeccionar el registre retributiu i les valoracions de lloc de treball amb la finalitat de disposar d’una informació desglossada per classificació professional i per treballs d’igual valor.
  • Les comissions negociadores dels convenis col·lectius hauran de garantir que es respecten els criteris per a una correcta valoració dels llocs de treball.

 

PIMEC, a través del Departament Jurídic, t'ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.

Plans d'igualtat

Serveis d'igualtat

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.