Codi deontològic de la Fundació PIMEC

La Fundació PIMEC es regeix jurídicament pel que preveuen els seus Estatuts i Reglaments d’ordre intern.

El present “codi deontològic” afecta tots els integrants dels òrgans de govern, de gestió i persones voluntàries de la Fundació. 

 

1. Política de transparència informativa

La Fundació PIMEC mantindrà una política de transparència informativa, donant publicitat i informació de les seves activitats a qui pugui interessar.

Per a la Fundació PIMEC és prioritari conèixer les opinions de les pimes i autònoms per poder-los donar un millor servei. Per aquest motiu tindrà sempre oberts els canals necessaris per mantenir aquesta comunicació.

2. Compromís de lleialtat

Totes les persones integrants dels òrgans de govern, de gestió i persones voluntàries de la Fundació PIMEC desenvoluparan el seu càrrec amb lleialtat als principis, a la missió de la Fundació i al present “codi”.

El respecte a les persones i als compromisos, la iniciativa, l’afany de resoldre les qüestions, la presentació de propostes, així com la creació de sinergies entre els diferents estaments de la Fundació, formen part de l’estil de treball de la Fundació PIMEC.

3. Optimització de recursos

Totes les persones integrants dels òrgans de govern, de gestió i persones voluntàries de la Fundació PIMEC accepten el compromís d’optimitzar els recursos d’aquesta i de la societat, i de vetllar perquè es generin recursos propis, assegurant així la continuïtat del projecte amb plena independència econòmica.

4. Dietes o altres percepcions rebudes d’organismes en què la Fundació PIMEC  participi

Les dietes o altres percepcions econòmiques que qualsevol de les persones integrants dels òrgans de govern de gestió i persones voluntàries de la Fundació PIMEC puguin percebre dels organismes en què participin en representació de la Fundació PIMEC seran cedides a la Fundació.

La Fundació PIMEC té el seu propi sistema de dietes per compensar les despeses que la pròpia representativitat pugui ocasionar a les persones.

5. Assistència regular a les reunions

Totes les persones integrants dels òrgans de govern, de gestió i persones voluntàries de la Fundació PIMEC es comprometen a assistir amb regularitat a les reunions dels òrgans de govern i de gestió, dels grups de treball o comissions a què pertanyin i a representar la Fundació en altres organismes o davant de les diferents administracions.

6. Caràcter apolític

La Fundació, per les seves finalitats d’acompanyament a les empreses, empresaris i famílies vers l’acció social empresarial, ha de tenir un tracte fluid amb tots els poders polítics i administracions, per la qual cosa mantindrà el seu caràcter apolític, que els integrants dels òrgans de govern i de gestió respectaran, procurant en tot moment separar la seva representació de la Fundació i les seves afinitats polítiques personals, i abstenint-se de fer declaracions o actuacions públiques en l’exercici del seu càrrec que puguin comprometre aquesta neutralitat política de la Fundació.