ASSESSORS/ES ENERGÈTICS OTE Barcelona

Ets una empresa/professional de serveis energètics, i vols col·laborar amb nosaltres com assessor/a en els projectes de l’OTE de Barcelona?

Verifica que compleixes els següents REQUISITS:

1) Segons si ets persona física o jurídica:

 

PERSONA FÍSICA:

  • Estar donat/ada d'alta al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors en algun dels grups de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a les activitats econòmiques de prestació de serveis energètics.
  • Acreditar una qualificació tècnica adequada, complint alguna de les condicions següents:

1a. Estar en possessió d'una titulació universitària o altres llicenciatures, graus o màsters universitaris en matèria energètica: coneixements bàsics d'energia, instal·lacions dels edificis, processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades..., o bé:

2a. Tenir els coneixements teòrics i pràctics sobre energia, acreditant:

   Títol de formació professional o certificat de professionalitat inclòs al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit competencial que inclogui matèries relatives a l'energia.

   Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

 

PERSONA JURÍDICA:

  • Haurà d'estar constituïda legalment i habilitada per operar. 
  • Disposar de la documentació que identifiqui el prestador.
  • S'entendrà acreditada la qualificació sobre els coneixements teòrics i pràctics en matèria d’energia quan almenys un dels titulars de l'empresa compleixi alguna de les condicions descrites a continuació o l'empresa compti, entre el personal laboral contractat, amb almenys una persona que compleixi amb alguna d'elles, que serà qui es responsabilitzi, amb la seva signatura, de tots els documents de caràcter tècnic que hagi d'emetre l'empresa:

 

2) Comptar amb els mitjans tècnics apropiats per proveir els serveis energètics a l’àrea d’activitat en què l’empresa actuï, en el moment de l’actuació concreta.

3) Estar donats d'alta en el règim de la Seguretat Social, o professional corresponent, i al corrent en el compliment de les obligacions.

4) Tenir subscrita assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera que cobreixi els riscos que puguin derivar-se de les seves actuacions.

6) Quan els serveis energètics siguin prestats per una Unió Temporal d'Empreses (UTE), n’hi haurà prou que entre els seus membres es compleixin els requisits establerts al Reglament esmentat.

7) Acreditar l’experiència necessària per desenvolupar l'activitat.

8) Es valoraran referències de clients.

 

Definició de l’assessorament/acompanyament objecte del projecte

a) Assessorament tècnic:

-Visita física a l’establiment per analitzar les característiques tècniques i recollir dades.

-Anàlisi administrativa dels contractes de subministraments elèctrics.

-Optimització de la contractació energètica (terme de potència, discriminació horària, recàrrecs per reactiva…).

-Anàlisi dels equips productius (mesura de consums, eficiència tecnològica, termografia d’aïllaments…).

-Elaboració d’un Diagnòstic Energètic, resumint opcions de millora detectades i proposta de  solucions.

 

b) Assessorament administratiu - regulador:

-Si escau, assessorament en l’àmbit de llicències i/o permisos administratius que l’usuari necessités per tirar endavant alguna de les solucions proposades.

.

c) Assessorament financer:

-Informació sobre subvencions, deduccions fiscals i línies de finançament disponibles relacionades amb les actuacions identificades i assessorament sobre aquestes.

 

d) Acompanyament en l’execució de les accions identificades:

-Acompanyament als usuaris per consultar la BBDD de proveïdors que estarà publicada en el web de l’OME.

-Fer un seguiment temporal dels usuaris.

-Fer una valoració tècnica de les solucions que arribin als usuaris. 

 

e) Lliurables:

-En acabar l’acompanyament, els assessors energètics hauran de presentar els lliurables detallats en el punt 11 del Protocol.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

T’informem que les teves dades personals estan protegides d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA, amb NIF: G61512257, i tractarà les teves dades proporcionades a través d’aquest formulari amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no ens sol·licitis la baixa de l’activitat. Pots sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les teves dades personals, així com l’oposició al seu tractament, dirigint-te a PIMEC per correu postal al C/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.